Drept MD

Acasă » Dreptul Familiei

Arhive categorie: Dreptul Familiei

ASPECTE CRITICE PRIVIND EVOLUŢIA UNOR INSTITUŢII DIN DOMENIUL SUCCESIUNILOR ŞI A DREPTULUI FAMILIEI ÎN CONDIŢIILE AJUSTĂRII CADRULUI NORMATIV LA NOILE REALITĂŢI SOCIALE


Veaceslav PÎNZARI, conf. univ., dr.,Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

ABSTRACT

Dans une société comme celle de la République de Moldavie, en transition éternelle, les réglementations légales sont conçues pour diriger le mode et les directions de développement de celle-ci, les possibilités de réalisation du circuit civil en vertu d’une économie de marché compétitive, par conséquent, le développement de l’économie et du pays dans son ensemble. Le Code civil et le Code de la famille sont seulement quelques-uns des actes normatifs régissant un ensemble de relations sociales qui ont un contact direct avec le cycle économique, or, la réalisation des aspirations énoncées ci-dessus dépend de la réglementation correcte et adéquate de certaines institutions par les normes de ces actes. C’est de l’analyse de certains aspects controversés, à notre avis, contenus dans ces actes normatifs que nous nous sommes occupés dans cette approche scientifique. Nous les présentons ci-dessous.

Într-o societate ca cea din Republica Moldova, în veşnică tranziţie, reglementările legale au menirea, a dirija modul şi direcţiile de dezvoltare a acesteia, posibilităţile de realizare a circuitului civil în condiţiile unei economii de piaţă con- curenţiale, implicit, dezvoltarea economiei şi a ţării, în ansamblu. Codul civil şi Codul familiei sunt doar unele din actele normative care reglementează un set de relaţii sociale, care au o tangenţă directă cu circuitul economic, or, de corecta şi adecvata reglementare a anumitor instituţii prin normele acestor acte, depinde atingerea dezideratelor enunţate anterior. Anume de ana- liza unor anumite aspecte, controversate, în opinia noastră, cuprinse în aceste acte normative ne-am ocupat în prezentul de- mers ştiinţific, pe care le vom prezenta în continuare:

  1. Actualul Cod civil a Republicii Moldova a intrat în vigoare la 12 iunie 2003. Dacă ne uităm la data intrării în vigoare, ar părea că legislaţia este modernă, dacă ne uităm la calitate sau conţinut, în opinia noastră, s-au strecurat foarte multe carenţe, care-şi pun amprenta negativă asupra aplicării în practică a Codului civil sau a Codului familiei, dar şi altor acte normative.
  2. În privinţa evoluţiei legislaţiei civile şi familiale, acestea au avut un parcurs propriu. În perioada postbelică, pe terito- riul actualei Republici Moldova s-a aplicat legislaţia civilă a RSS Ucrainene. La 26.12.1964 a fost adoptat Codul civil al RSSM care a fost pus în aplicare de la 1 iunie 19 Acest Cod civil cuprindea 603 articole, grupate în următoarele 8 titluri: 1) Dispo- ziţii generale; 2) Dreptul de proprietate; 3) Dreptul obligaţiilor; 4) Dreptul de autor; 5) Dreptul asupra unei descoperiri; 6) Dreptul asupra invenţiei, propunerii de raţionalizare şi prototipul industrial (abrogat prin Legea nr.735 din 22.02.1996); 7) Dreptul succe- soral; 8) Capacitatea juridică a cetăţenilor străini şi a persoanelor fără cetăţenie. Aplicarea legilor civile ale statelor străine.

(mai mult…)

%d blogeri au apreciat asta: