Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Cadastral » NOŢIUNEA, OBIECTUL, SARCINILE, SCOPUL, SUBIECTELE ŞI PRINCIPIILE LEGISLAŢIEI CADASTRALE

NOŢIUNEA, OBIECTUL, SARCINILE, SCOPUL, SUBIECTELE ŞI PRINCIPIILE LEGISLAŢIEI CADASTRALE


1. Noţiunea, obiectul, sarcinile şi scopul legislaţiei cadastrale

Funcţionarea pieţei bunurilor imobile în condiţiile economiei de piaţă este imposibilă fără instituirea şi punerea în aplicare a unui sistem cadastral bine definit, care să asigure înregistrarea de stat: a terenurilor, a altor bunuri imobile, a dreptului de proprietate şi altor drepturi patrimoniale asupra acestora. Înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în condiţiile economiei de piaţă este determinată de faptul că regimuljuridie al bunurilor imobile este bazat pe:

a)     necesitatea garantării şi asigurării stabilităţii drepturilor asupra terenurilor şi altor bunuri imobile;

b)    un regim juridic special de exercitare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi altor bunuri imobile, în special a dreptului de dispoziţie asupra acestora.

Înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora, precum şi funcţionarea sistemului cadastral în totalitatea acestuia, are loc exclusiv în baza şi conform legislaţiei cadastrale. Destinaţia şi misiunea legislaţiei cadastrale este de a reglementa un domeniu special, un grup deosebit al relaţiilor sociale ce ţin de crearea şi funcţionarea cadastrului bunurilor imobile, de înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora, identificarea, evaluarea, evidenţa bunurilor imobile, păstrarea, actualizarea şi furnizarea, la cererea persoanelor interesate, a datelor/informaţiei privind bunurile imobile, dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra acestora, proprietarii acestora, faptele şi raporturile juridice ce au legătură cu bunurile imobile, garantarea şi ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei bunurilor imobile în Republica Moldova (RM).

Astfel, obiectul de reglementare al legislaţiei cadastrale sunt relaţiile sociale din societate privind crearea şi funcţionarea cadastrului bunurilor imobile, înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, a titularilor acestor drepturi, identificarea, evaluarea, evidenţa bunurilor imobile, păstrarea, actualizarea şi furnizarea datelor privind bunurile imobile de pe întreg teritoriul ţării, dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale asupra acestora, faptele şi raporturile juridice ce au legătură cu bunurile imobile.

în esenţă, înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora este un act juridic de recunoaştere şi confirmare de către stat a faptului naşterii, modificării şi transmiterii sau încetării drepturilor asupra bunurilor imobile, precum şi a restricţiilor asupra acestora (arenda, servitutea, ipoteca, sechestru etc). înregistrarea de stat a drepturilor este unica dovadă a faptului existenţei dreptului de proprietate asupra terenurilor şi altor bunuri imobile. Un drept înregistrat asupra bunului imobil poate fi contestat doar pe cale judecătorească, înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor este un act juridic administrativ. Concomitent cu înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile apar iminent consecinţe juridice majore ce ţin direct de naşterea, modificarea şi încetarea drepturilor asupra bunurilor imobile. Concomitent cu înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile în Registrul bunurilor imobile la oficiul cadastral teritorial dreptul de proprietate al dobânditorului potrivit contractului,altui act juridic civil, alte drepturi patrimoniale asupra bunului imobil, se consideră apărute, garantate şi ocrotite de stat şi lege. Actul înregistrării de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile este obligatoriu, un element final al faptei juridice în rezultatul căreia iau naştere, se modifică şi/sau încetează drepturile asupra bunurilor imobile.

Sarcinile legislaţiei cadastrale şi sistemului înregistrării de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile includ în sine:

1)      asigurarea controlului de stat asupra contractelor şi altor acte juridice cu bunurile imobile, transmiterii drepturilor de la o persoană la alta în procesul circuitului civil/juridic al bunurilor imobile;

2)      constituirea unui cadru juridic adecvat, care să asigure garantarea şi apărarea drepturilor persoanelor fizice şi juridice asupra terenurilor şi altor bunuri imobile;

3)      asigurarea transparenţei informaţiei despre bunurile imobile, şi drepturile asupra lor, precum şi liberul acces al persoanelor fizice şi juridice la datele cadastrului bunurilor imobile despre toate drepturile înregistrate asupra terenurilor şi altor bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării.

Astfel, legislaţia cadastrală reprezintă prin sine o totalitate de norme de drept ce reglementează relaţiile sociale, ce apar în domeniul creării, ţinerii şi funcţionării cadastrului bunurilor imobile, înregistrării de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, recunoaşterii publice a dreptului de proprietate şi altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, garantării şi ocrotirii de către stat a acestor drepturi, susţinerii sistemului de impozitare şi a pieţei bunurilor imobile în RM.

Scopul final al legislaţiei cadastrale este garantarea dreptului de proprietate şi altor drepturi patrimoniale’asupra bunurilor imobile; ocrotirea intereselor publice şi private în procesul circuitului civil şi juridic al bunurilor imobile, asigurarea funcţionării eficiente a pieţei bunurilor imobile în RMîn condiţiile economiei de piaţă.

2. Noţiunea de bun imobil, caracteristicile şi semnele acestuia.

Conform art. 288 Cod civil toate bunurile’se divizează în bunuri imobile şi bunuri mobile. La categoria de bunuri imobile, conform legislaţiei civile şi legislaţiei cadastrale se referă:

1)            terenurile;

2)     clădirile şi construcţiile solid legate de părnînt;

3)     apartamentele şi alte încăperi izolate;

4)            porţiunile de subsol;

5)            obiectele acvatice separate;

6)            plantaţiile prinse de rădăcini.

Prin lege, la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri. Spre deosebire de Codul civil, Legea cadastrului bunurilor imobile utilizează noţiunea de „bun imobil” cu semnificaţia clarăde_obiecj al înregisuăry__d£_jţaţ_jn_Registrul bunurilor imobile. Având în vedere funcţia de bază a cadastrului bunurilor imobile, legislaţia cadastrală defineşte bunurile imobile concrete în felul următor. Astfel:

1)           „teren” – este o parte din teritoriu având hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasament şi ale cărei caracteristici sînt reflectate în cadastrul bunurilor imobile;

2)     „clădire şi construcţiile solid legate de părnînt” – este orice construcţie ridicată pe părnînt sau în părnînt, care aderă la părnînt (prin fundament, piloni, stîlpi), adică care nu este volantă (nu poate fi mutată din loc în loc). Durata construcţiei nu are importanţă;

3)           „încăpere izolată” – este partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, având ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă;

4)   „porţiune de subsof – este o suprafaţă de teren cu sau fără construcţii destinată
%             folosirii rocilor deschise sau spaţiu subteran cu sau fără construcţii destinat

exploatării, în ambele cazuri existenţa   acestora este confirmată documentar, prin perimetrul minier;

5)          „obiectele acvatice separate” – este apa, terenul aflat sub apă, fîşiile reverane de protecţie şi construcţiile hidrotehnice ca un obiect unic şi indivizibil (art.l, 1/3 Codul apelor);

6)    .plantaţie prinsă de rădăcinf este plantaţia perenă, înfiinţată în conformitate cu normele agrotehnice şi alte norme stabilite de legislaţie.

 

Având în vedere cele expuse mai sus, pot fi evidenţiate caracteristicile şi semnele bunului imobil, după cum urmează:

1)            existenţa hotarelor închise în cazul terenurilor (hotare generale sau fixe);

2)            suprafaţa concretă, stabilită în hectare -pentru terenuri sau în metri pătraţi -pentru construcţii;

3)     amplasamentul concret în spaţiu (prezenţa adresei juridice);

4)            destinaţia concretă şi categoria de folosinţă a bunului imobil (cu destinaţie agricolă: arabil, vie, livadă etc, destinat construcţiilor, aferent casei de locuit, blocului locativ (din condominiu), construcţiei industriale, construcţiei social-culturale etc);

5)     recunoaşterea bunului în calitate de obiect de drept independent al înregistrării de stat în Registrul bunurilor imobile la Oficul cadastral teritorial;

6)            prezenţa numărului cadastral, adică a unui număr individual, irepetabil pe întreg teritoriul ţării, care va fi menţinut pe toată perioada de existenţă a bunului imobil în calitate de obiect de drept unic.

  1. Subiectele legislaţiei cadastrale.

Subiecte ale legislaţiei cadastrale sunt:

1)     cetăţenii RM, cetăţenii străini şi apatrizii;

2)     persoanele juridice autohtone, fondatori şi proprietari ai cărora sunt cetăţenii RM;

3)     persoanele juridice ale RM, inclusiv întreprinderile şi societăţile comerciale cu capital mixt sau integral străin, înregistrate oficial în calitate de rezidenţi în RM;

4)     investitorii străini (persoane fizice şi juridice străine, nerezidenţi în RM);

5)     statul RM;

6)     unităţile administrativ-teritoriale ale RM (satul, comuna, oraşul, municipiul, raionul);

7)     Unitatea teritorială autonomă „Găgăuzia”;

8)     statele străine;

9)     organizaţiile internaţionale (ONU, instituţiile ONU, OSCE, FMI etc).

în calitate de subiecte ale legislaţiei cadastrale pot fi menţionate în mod deosebit:

1)      Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în calitate de organ administrativ central, persoană juridică, cu competenţe administrative speciale în domeniul cadastrului bunurilor imobile;

2)      întreprinderea de Stat „Cadastru”, persoană juridică, cu competenţe deosebite în domeniul ţinerii cadastrului bunurilor imobile în RM;

3)      Filialele teritoriale ale întreprinderii de Stat „Cadastru” – oficiile cadastrale teritoriale (OCT), fără personalitate juridică, dar cu competenţe unice şi exclusive în domeniul înregistrării de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, ţinerii şi actualizării datelor Cadastrului şi Registrului bunurilor imobile în RM).

  1. Principiile fundamentale ale legislaţiei cadastrale

Principiu este o direcţie de bază fundamentală ce determină conţinutul şi forma legislaţiei cadastrale, normelor şi reglementărilor juridice în domeniul cadastrului bunurilor imobile în totalitatea acestora. Principiile legislaţiei cadastrale sunt stabilite direct în Codul civil, în Legea cadastrului bunurilor imobile, în alte acte legislative sau decurg din acestea.

Principiile fundamentale ale legislaţiei cadastrale sunt următoarele:

1)             administrarea şi valorificarea terenurilor în calitate de obiect al naturii, bază teritorială a vieţii şi activităţii umane;

2)             egalitatea juridică a dreptului de proprietate publică şi privată asupra bunurilor imobile;

3)             inviolabilitatea şi garantarea dreptului de proprietate şi altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile;

4)   transparenţa datelor despre înregistrarea bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor;
5)   obligativitatea înregistrării de stat a bunurilor imobile şi drepturilor asupra lor;

6)             descentralizarea înregistrării imobilelor şi drepturilor asupra acestora;

7)             susţinerea publică a cadastrului;

8)             egalitatea juridică a participanţilor la relaţiile patrimoniale din societate;

9)             exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile în mod individual, precum şi în comun cu alţii;

10)      exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile în conformitate cu legea, ordinea de drept şi bunele moravuri;

11)      exercitarea drepturilor asupra bunurilor imobile conform legităţilor şi spiritului economiei de piaţă (libera iniţiativă economică, concurenţa loială etc).

 

%d blogeri au apreciat asta: