Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Cadastral » REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE- DESTINAŢIA ŞI CONŢINUTUL ACESTUIA

REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE- DESTINAŢIA ŞI CONŢINUTUL ACESTUIA


1. Registrul bunurilor imobile – documentul de bază al cadastrului bunurilor imobile.

» Registrul bunurilor imobile (în continuare – Registru) este documentul de bază al cadastrului bunurilor imobile şi conţine un sistem de înscrisuri privind bunurile imobile şi drepturile asupra lor. în Registru sunt descrise bunurile imobile, sunt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri, precum şY drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile. Registrul conţine înscrisuri privind fiecare bun imobil din ţară, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă drepturile, actele juridice civile cu bunurile imobile şi alte temeiuri ce duc la naşterea, modificarea, grevarea şi stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile.

Registrul se ţine în limba de stat de către oficiul cadastral teritorial (în continuare – OCT) pentru bunurile imobile situate/amplasate în raza sa de activitate (raion, sector). Raza de activitate (raionul, sectorul) pentru fiecare OCT în parte este stabilită de Agenţia Relaţii Funciare şLCadastru.(m continuare – Agenţia). Registrul este ţinut pe fişiere de hârtie (în mod manual) şi în formă computerizată (baza de date pe fişiere electronice). Pentru fiecare teren şi alte bunuri imobile se deschide fişier separat. Fişierul de hârtie constă din mapă şi file de hârtie pentru efectuarea înscrisurilor despre bunurile imobile şi drepturile asupra lor.

înscrierile făcute în Registru se consideră autentice şi complete până la proba contrară. Datele-Jlegiştrujui sunt considerate autentice şi vor fi interpretate în favoarea celui care a dobândit prin act juridic un drept de la o persoană dacă dreptul a fost era înscris în Registru pe numele persoanei respective, cu excepţia cazului în care în Registru anterior a fost notificată/înscrisă o contestare asupra autenticităţii înscrisului sau dacă neautenticitatea înscrisului era cunoscută dobânditorului bunului imobil anterior.

Dacă datele din Registru nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, veridice se consideră datele din Registru, cu excepţia cazurilor de eroare termică evidentă. în cazul în care datele din.Registrul ţinut pe fişiere de hârtie nu corespund cu datele din Registrul, ţinut. în formă computerizată (pe fişiere electronice), atunci autentice se consideră datele Registrului ţinut.pe fişiere de hârtie/în mod manual. Astfel, datele Registrului ţinut pe fişiere de hârtie prevalează asupra datelor Registrului ţinut pe fişiere electronice (computerizat). înscrierile în versiunea pe fişiere de hârtie a Registrului trebuie efectuate astfel încât să se excludă posibilitatea ştergerii (radierii, distrugerii) lor prin metode mecanice, chimice sau în alt mod fără ca să rămână semne vizibile de ştersătură (radiere, distrugere).

Datele se^îns,criu îmRegist.ru_îîi_ordjne cronologică. In Registru orice înscriere.se confirmă
prin „lîemiiătunij|egisţratocazul descoperirii unei înscrieri neconfirmate prinsemnătura Registratorului şi ştampilă urmează a fi examinate documentele din dosarul cadastralpentru a decide asupra autenticităţii înscrierii. In cazul în care apar îndoieli asupra veridicităţii înscrierii va fi invitat titularul de drept cu documentele ce confirmă dreptul înscris. înscrierile în Registru referitoare la suprafaţă, destinaţie şi categoria de folosinţă a bunului imobil nu conferă titularului dreptului vreun avantaj doar prin faptul înscrierii lor, dacă există alte acte juridice care ar demonstra altceva.

Pentru ţinerea Registrului, oficiul cadastral teritorial utilizează:.

a)planul cadastral şi/sau geometric:

b)dosarul cadastral;

c)  condica de cereri;                                                                                                  ^

d)condica de intrare-ieşire a documentelor.

Registrul.sepă.strează_perrnanent. în el se indică toate datele referitoare la drepturile asupra bunurilor imobile în vigoare/existene, dar şi asupra drepturilor stinse/inexistente deja. Astfel, Registrul permite identificarea. foştilor proprietari şi cunoaşterea., istoriei bunului imobil. Distrugerea~ddcumentelor expirate ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile, precum şi scoaterea vreunui document din dosarul cadastral se interzice şi atrage după sine răspunderea disciplinară, inclusiv materjalâ^.civilă,.administrativă şi penală a persoanelor vinovate, după caz.

2. Felurile înscrisurilor efectuate în registrul bunurilor imobile.

Jfci jlegistru pot fi efectuate 3 (trei) feluri de înscrisuri/înscrieri:

1)      intabularea;

2)  înscrierea provizorie; şi

3)      notarea.

Intabularea şi înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare {drepturile reale), iar notarea se aplică la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente bunurilor imobile consemnate în Registru.

In Registru se vor intabula următoarele drepturi reale: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaiie, dreptul de superficie, dreptul de servitute, dreptul de ipotecă, dreptul de folosinţă a terenului prevăzut de Codul funciar, dreptul de administrare (gestiune economică) al persoanelor fizice şi juridice asupra bunurilor imobile proprietate publică (de stat sau a unităţilor administrativ-teritoriale).

înscrierea provizorie a drepturilor reale în Registru are loc cu condiţia confirmării ulterioare a lor de către persoana în drept în termenul perioada stabilită. Se înscriu provizoriu drepturile reale în următoarele cazuri:

a)   în cazul în   care dreptul real este afectat de o condiţie suspensivă sau rezolutorie.

b)   în cazul unei hotărâri judecătoreşti care este executorie, dar încă nu este irevocabilă;

c)   în cazul în care debitorul a consemnat/transmis sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca.

Pentru a efectuâîhscrierea provizorie este necesar ca în actul juridic să fie expres indicată
condiţia care suspendă naşterea dreptului sau care va rezolva dreptul. Condiţia se înscrie în
Registru la rubrica: Termenul –____ . Condiţia -_______ .

Faptul că dreptul a fost înscris sau radiat provizoriu se va indica în Registru. In cazul înscrierii provizorii dreptul intabulat nu se va radia, în Registru fiind înscrişi, astfel, doi proprietari. înscrieri în Registru se pot efectua atât în legătură cu cel intabulat cît şi în legătură cu cel înscris provizoriu.

Justificarea înscrierii provizorii şi transformarea acesteia în intabulare se face la cererea celui înscris provizoriu cu prezentarea documentelor doveditoare a faptului justificării (exemplu: îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiei indicate în actul juridic în temeiul căreia s-a efectuat înscrierea provizorie, prezentarea hotărârii judecătoreşti irevocabile). Justificarea înscrierii provizorii se poate cere şi de orice persoană interesată dacă există consimţământul celui înscris provizoriu sau în lipsa consimţământului – o hotărâre judecătorească irevocabilă. Justificarea înscrierii provizorii îşi întinde efectul asupra tuturor înscrierilor condiţionate de justificarea ei, astfel, toate înscrierile provizorii ulterioare se vor transforma în intabulare.

în cazul în care înscrierea provizorie nu se justifică, radierea acesteia se va face cu consimţământul celui înscris, sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Concomitentcu radierea înscrierii provizorii care nu s-a justificat, Registratorul va radia din oficiu înscrierile condiţionate de justificarea înscrierii provizorii (ce au legătură cu înscrierea provizorie). Spre exemplu: Avem un contract de vănzare-cumpărare cu condiţia că dreptul de proprietate al Cumpărătorului se va anula dacă acesta nu achită preţul până la o dată anumită (01,12.2006). In Registru rămâne intabulat Vânzătorul, dar se înscrie provizoriu şi Cumpărătorul.

In cazul în care Cumpărătorul nu achită preţul până la data de 01.12.2006, Vânzătorul poate cere radierea dreptului înscris provizoriu al Cumpărătorului, însă radierea se va efectua doar cu consimţământul Cumpărătorului. Dacă Cumpărătorul nu-şi dă consimţământtal pentru radierea înscrierii provizorii, radierea se va face în temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile. în cazul în care Cumpărătorul achită preţul în termenul stabilit, la cererea Cumpărătorului cu anexarea documentului doveditor ai achitării preţului se va intabula dreptul lui de proprietate (adică înscrierea provizorie se va transforma în intabulare), iar dreptul Vânzătorului se va radia.

Notarea se aplică la înscrierea în Registru a drepturilor de creanţă, faptelor, raporturilor juridice^ ce au legătură cubunul jmobil._ Astfel, în Registru se notează:

–  cererea titularului de înregistrare a drepturilor (în adresa OCT); -punerea sub interdicţie judecătorească şi ridicarea acestei măsuri;

–  locaţiunea, arenda, cesiunea fructelor pe mai mult de 3 ani;

–  interdicţia de înstrăinare sau grevare a uniri drept înscris;

 

–  sechestrul, urmărirea imobilului şi a fructelor sale (urmărirea imobilului se realizează pryi notarea sechestrului aplicat de executorul judecătoresc în vederea vânzării bunului, prin notarea sechestrului aplicat de organul fiscal, prin notarea preavizului creditorului gajist despre începerea exercitării dreptului de gaj şi în alte cazuri);

–  antecontractul;

–  dreptul de preemţiune născut din act juridic;

 

–  schimbarea rangului ipotecii; -poprirea/interdicţia creanţei ipotecare;

–  gajul asupra creanţei ipotecare;

–  declararea insolvabilităţii persoanei juridice;

-pornirea procedurii de reorganizare sau dizolvare a persoanei juridice;

–  amânarea împărţirii bunului aflat în coproprietate;

–  acţiunile în justiţie ce au legătură cu bunul imobil sau dreptul înscris;

–  alte cazuri conform legii.

v Notarea şi radierea interdicţiilor, sechestrului şi altor fapte şi raporturi juridice poate fi efectuată şi Ta cererea instanţelor de judecată, organului de executare a hotărârilor judecătoreşti, organelor fiscale, sau celor de urmărire penală.

3. Capitolele registrului bunurilor imobile.

Registrul bunurilor imobile se constituie din 4 capitole: A, B, C şi un capitol-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării.

Capitolele A şi B sunt ţinute împreună şi conţin înscrisuri privind terenul, construcţiile, alte bunuri imobile amplasate pe teren.

• Capitolul C conţine înscrisuri cu privire la încăperile izolate şi se deschide în cazul în care dreptul de proprietate asupra construcţiei şi asupra încăperilor izolate îl deţin diferite persoane. Se deschid atâtea capitole C câte încăperi izolate (apartamente) din clădirea dată sunt înregistrate.

Capitolul-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării se inserează în ^djjsairWcaa^raLJnscrisurile în capitolul-supliment se: efectuează şi se-radiază conform actelor normative speciale privind evaluarea bunurilor imobile. Capitolul-supliment va conţine date privind;-

a)       factorii fizici care influenţează valoarea bunului imobil;

b)  valoarea estimată a bunului imobil;

c)       data ultimei estimări;

d)  sursa de obţinere a informaţiei privind valoarea bunului imobil;

e)   data introducerii înscrisului.

4. Conţinutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile.

Fiecare din capitolele A, B şi C constă din trei subcapitole: I, II şi III. în fiecare subcapitol al Registrului trebuie să fie indicat numărul cadastral al terenului.

Iii subcapitolul I al fiecărui capitol se efectuează înscrieri referitoare la bunul imobil şi

conţine date privind:

a)     numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului, al construcţiei capitale sau al încăperilor izolate, care fac obiectul înregistrării la capitolul respectiv;

b)modul de folosinţă al bunului imobil;

c)     locul amplasării sau adresa bunului imobil;

d)   tipul hotarelor;

e)  suprafaţa totală a bunului imobil;

f)      menţiunile.

în subcapitolul II al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referitoare la dreptul de proprietate şi conţine date privind:

a)       numele şi prenumele proprietarului, data, luna şi anul naşterii, în cazul persoanei fizice (se indică toţi coproprietarii bunului imobil), denumirea de firmă, în cazul persoanei juridice;

b)  numărul de identificare al persoanei fizice sau numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat a persoanei juridice;

c)   domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;

d)  cota de proprietate în bunul imobil, în. cazul dreptului de proprietate comună în
diviziune;

e)     documentele ce confirmă drepturile în a căror bază a fost înscris dreptul de proprietate;

f)      data naşterii dreptului de proprietate;

g)menţiunile.

în subcapitolul III al fiecărui capitol din Registru se efectuează înscrieri referitoare la celelalte”drepturi reale şi alte grevări. Subcapitolul III la rândul său constă din două părţi: partea 1 şi partea 2.

Partea 1 a subcapitolului III conţine înscrieri referitoare la alte drepturi reale: superficia, uzufructul, uzul, abitatia, servitutea ce grevează imobilul, ipoteca, folosinţa, concesiunea, gestiunea (administrarea) economică.

Partea 2 a subcapitolului III conţine înscrieri referitoare la drepturile de creanţă, faptele ‘ sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile.

în fine, subcapitolul III al fiecărui capitol din Registru conţine date privind:

a)   tipul dreptului care grevează dreptul de proprietate şi/sau alt drept patrimonial asupra bunului imobil;              <■

b)  termenul pentru care a fost stabilită grevarea, în cazul în care acest termen a fost stabilit;

c)   suma obligaţiei asigurată prin gaj/ipotecă;

d)  date despre persoana în a cărei favoare a fost stabilită grevarea;

e)   denumirea, numărul şi data eliberării documentelor.eeconfirmă drepturile în a căror bază a fost efectuată înregistrarea.

Legătura dintre subcapitolele Registrului constă în faptul că drepturile patrimoniale ale proprietarului, menţionate în subcapitolul II’ iau naştere numai asupra bunurilor imobile, menţionate în subcapitolul I, cu grevările patrimoniale enumerate în subcapitolul III.


4 comentarii

 1. Adina spune:

  Va multumesc mult ca mi-ati raspuns .Numai sanatate.Adina

  Apreciază

 2. Adina Georgeta Udrea spune:

  Ma intereseaza formularul de inscriere

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Formularele de înscriere în Registrul Bunurilor Imobile poate fi obţinut de la Agenţia Cadastru. Asemenea formulare tipizate nu se fac publice, conţinutul cărora este modificat la o anumită perioadă de timp, din care cauză vă sfătuim să parcurgeţi I pas.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: