Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Comercial » FORMELE JURIDICE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

FORMELE JURIDICE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR


 1. Întreprinzătorul individual;
 2. Societatea în nume colectiv;
 3. Societatea în comandită;
 4. Societatea cu răspundere limitată;
 5. Societatea pe acţiuni;
 6. Cooperativa de producţie;
 7. Cooperativele de întreprinzător;
 8. Întreprinderea de stat. Întreprinderea municipală.

1. Întreprinzătorul individual


Legea nr. 220 din 19.10.2007, la art. 2, defineşte întreprinzătorul individual ca fiind persoana fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitatea de întreprinzător, în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrată în modul stabilit de lege.

Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:

 • cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea.

Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.

Orice modificare a datelor din Registrul de Stat a întreprinzătorului individual, trebuie aduse la cunoştinţă de către întreprinzător, depunînd documentele necesare:

 • cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

În decurs de 3 zile, registratorul ia decizia asupra înregistrării sau nu a datelor.

Persoana fizică are dreptul să practice activitate de întreprinzător, fără a constitui o persoană juridică, din momentul înregistrării de stat în calitate de întreprinzător individual sau în alt mod prevăzut de lege.

Persoana care practică activitate de întreprinzător fără înregistrare de stat nu poate invoca lipsa calităţii de întreprinzător. Persoana fizică răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul său, cu excepţia bunurilor care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual

 • persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
 • persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

În cazurile prevăzute mai sus, registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea. Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

Încetarea calităţii de întreprinzător individual

 • la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 • prin hotărîrea instanţei de judecată;
 • în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
 • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de radiere.

2. Societatea în nume colectiv


Societate în nume colectiv este societatea comercială ai cărei membri practică, în conformitate cu actul de constituire, activitate de întreprinzător în numele societăţii şi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile acesteia. Clauza prin care se limitează răspunderea nu este opozabilă terţilor.

Numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de 2 şi nici mai mare de 20 de persoane fizice sau juridice. O persoană fizică sau juridică poate fi asociatul numai al unei societăţi în nume colectiv.

Denumirea societăţii în nume colectiv trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate în nume colectiv” sau abrevierea “S.N.C.”, numele sau denumirea asociaţilor. Dacă nu sînt incluse numele sau denumirea tuturor asociaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre asociaţi şi sintagma în limba de stat “şi compania” sau abrevierea “şi Co”.

Pe lîngă condiţiile generale de constituire a societăţii comerciale, codul civil prevede şi faptul că în actul de constituire al societăţii în nume colectiv trebuie să se indice:

 • cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor;
 • mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui participant la capitalul social;
 • răspunderea membrilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aporturilor;
 • procedura de adoptare a hotărîrilor de către asociaţi;
 • procedura de admitere a noilor asociaţi;
 • temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.

Actul de constituire poate fi modificat numai prin votul unanim al tuturor asociaţilor.

Conducerea societăţii în nume colectiv se exercită prin acordul tuturor membrilor. În actul de constituire al societăţii pot fi prevăzute cazurile în care hotărîrea se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor.

Administrarea societăţii în nume colectiv. Fiecare membru al societăţii în nume colectiv are dreptul de a acţiona în numele societăţii dacă actul de constituire nu prevede că toţi membrii administrează societatea în comun sau că administrarea este delegată unor anumiţi membri sau unor terţi.

Împuternicirile administratorului se limitează la domeniul de activitate al societăţii. Pentru săvîrşirea de acte ce depăşesc aceste limite este necesar acordul tuturor asociaţilor.

În cazul administrării în comun, deciziile trebuie luate în unanimitate. Dacă administrarea societăţii se deleagă unei sau mai multor persoane, ceilalţi membri, pentru a încheia acte juridice în numele societăţii, trebuie să aibă procură de la prima (primele). În raporturile cu terţii, societatea nu are dreptul să invoce clauzele actului de constituire prin care se limitează împuternicirile membrilor societăţii, cu excepţia cazurilor în care societatea va demonstra că terţul, în momentul încheierii actului juridic, cunoştea sau trebuia să cunoască faptul că membrul nu este împuternicit să acţioneze în numele societăţii.

Reprezentarea societăţii în nume colectiv. Dreptul şi obligaţia de a reprezenta societatea în nume colectiv îl au toţi membrii ei.

Actul de constituire poate stipula dreptul unuia sau mai multor membri de a reprezenta societatea. În acest caz, ceilalţi membri nu au dreptul să o reprezinte. În cazul în care dreptul de reprezentare aparţine mai multor membri, fiecare are dreptul să acţioneze de sine stătător dacă actul de constituire nu prevede că ei trebuie să acţioneze în comun.

În cazul desemnării administratorilor dintre terţi, dreptul de a reprezenta societatea în nume colectiv poate fi stipulat în actul de constituire.

Lipsirea şi renunţarea la dreptul de administrare şi de reprezentare a societăţii în nume colectiv. Dacă există motive întemeiate, la cererea oricărui membru, instanţa de judecată poate priva persoana de dreptul de a administra şi a reprezenta societatea în nume colectiv. Motive întemeiate sînt, printre altele, încălcarea gravă a obligaţiilor şi imposibilitatea exercitării atribuţiilor.

Printr-o declaraţie adresată persoanelor cu drept de administrare şi reprezentare, fiecare membru poate renunţa în orice moment la dreptul de a administra şi a reprezenta societatea.

Repartizarea veniturilor şi pierderilor societăţii în nume colectiv. Veniturile şi pierderile societăţii în nume colectiv se repartizează între membrii ei proporţional participaţiunilor la capitalul social, dacă actul de constituire sau acordul membrilor nu prevede altfel. Acordul cu privire la înlăturarea membrului societăţii de la participarea la veniturile sau pierderile societăţii este nul.

Dacă asociatul SNC a acţionat în interesul acesteia, fără a avea împuternicire, iar societatea nu acceptă actele juridice încheiate de acesta, acesta are dreptul să ceară recuperarea tuturor cheltuielilor suportate în limita beneficiilor obţinute din acţiunile acestuia.

Dacă pierederile sunt mai mari decît veniturile, atunci repartizarea se va face numai atunci cînd activele vor depăşi mărimea capitalului social.

Răspunderea membrilor societăţii în nume colectiv pentru obligaţiile ei. Membrii societăţii în nume colectiv poartă răspundere subsidiară solidară cu tot patrimoniul lor pentru obligaţiile societăţii.

Membrul societăţii în nume colectiv care nu este fondatorul ei, poartă răspundere în egală măsură cu alţi membri pentru obligaţiile apărute pînă la încadrarea lui în societate. Exemplu: SNC a devenit debitor al unei SC X, iar în perioada respectivă a devenit membru al SNC persoana X. Aceasta este obligată solidar faţă de SC X, împreună cu toţi ceilalţi membri.

Membrul care a ieşit din societatea în nume colectiv poartă răspundere, pentru obligaţiile apărute pînă la ieşirea lui din societate, în egală măsură cu membrii rămaşi, în termen de 2 ani din ziua aprobării dării de seamă despre activitatea societăţii pentru anul în care a ieşit din societate.

Modificarea componenţei membrilor societăţii în nume colectiv. În caz de retragere a unui membru al societăţii în nume colectiv, de deces, declarare a dispariţiei fără veste sau a incapacităţii unui membru persoană fizică, de insolvabilitate, deschidere a procedurii de reorganizare în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de lichidare a membrului persoană juridică al societăţii sau de urmărire de către un creditor a participaţiunii membrului în capitalul social, societatea poate să-şi continue activitatea dacă este prevăzut de actul de constituire al societăţii sau dacă hotărîrea privind continuarea activităţii se adoptă în unanimitate de către membrii rămaşi.

Membrul societăţii în nume colectiv poate fi exclus din societate dacă ceilalţi membri cer, din motive întemeiate prin unanimitate de voturi, instanţei de judecată excluderea lui. Dacă membrul societăţii în nume colectiv a ieşit din ea, participaţiunile la capitalul social ale membrilor rămaşi se majorează corespunzător, dacă prin actul de constituire sau prin acordul membrilor nu este prevăzut altfel.

Membrul societăţii în nume colectiv poate transmite, cu acordul celorlalţi membri, participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt membru sau unui terţ. Odată cu participaţiunea trec, integral sau proporţional părţii transmise, drepturile membrului care a transmis participaţiunea.

Retragerea membrului din societatea în nume colectiv. Membrul societăţii în nume colectiv are dreptul să se retragă din ea cu condiţia informării celorlalţi membri cu cel puţin 6 luni pînă la data retragerii.

Efectele retragerii membrului din societatea în nume colectiv. Membrului care s-a retras din societatea în nume colectiv i se achită valoarea părţii din patrimoniu proporţional participaţiunii lui în capitalul social dacă actul de constituire nu prevede altfel, fie în natură dacă există o înţelegere.

Calculul părţii din patrimoniu sau valoarea acestei părţi se face conform unui bilanţ întocmit la momentul retragerii.

Decesul sau reorganizarea membrului societăţii în nume colectiv. Succesorii membrului societăţii în nume colectiv decedat sau reorganizat pot deveni, dacă actul de constituire nu interzice, asociaţi cu acordul tuturor membrilor. Actul de constituire poate prevedea o majoritate de voturi pentru adoptarea deciziei de acceptare a succesorului în calitate de asociat. Dacă membrii SNC nu-l acceptă pe succesor, acestuia i se plăteşte ceea ce i-ar fi revenit asociatului decedat sau reorganizat.

Succesorul membrului societăţii în nume colectiv poartă răspundere, în limitele patrimoniului care a trecut la el, de obligaţiile pentru care purta răspundere membrul decedat sau reorganizat.

Urmărirea participaţiunii membrului din capitalul social al societăţii în nume colectiv. Urmărirea participaţiunii din capitalul social al membrului societăţii în nume colectiv pentru datoriile lui nelegate de participarea la societate (datorii personale) se permite doar în cazul insuficienţei unui alt patrimoniu al acestuia pentru onorarea datoriilor. Creditorii unui astfel de membru sînt în drept să ceară societăţii separarea unei părţi din patrimoniul ei proporţional participaţiunii debitorului la capitalul social pentru urmărirea acestei părţi. Partea din patrimoniul societăţii susceptibilă separării sau valoarea ei se determină conform unui bilanţ întocmit la momentul înaintării pretenţiilor creditorilor cu privire la separare.

Urmărirea are drept efect excluderea membrului din SNC.

Dizolvarea societăţii în nume colectiv. SNC se dizolvă în cazul:

 • expirării termenului stabilit pentru durata ei;
 • atingerii scopului pentru care a fost constituită sau imposibilităţii atingerii lui;
 • hotărîrii organului ei competent;
 • hotărîrii judecătoreşti în cazurile prevăzute la art.87;
 • insolvabilităţii sau încetării procesului de insolvabilitate în legătură cu insuficienţa masei debitoare;
 • faptului că persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant;
 • altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire.

În afară de cazurile prevăzute mai sus, societatea în nume colectiv se dizolvă dacă în ea rămîne un singur membru. Ultimul membru rămas al societăţii în nume colectiv are dreptul ca, în termen de 6 luni, să reorganizeze societatea.

Reorganizarea societăţii în nume colectiv. În cazul reorganizării societăţii în nume colectiv în societate pe acţiuni, în societate cu răspundere limitată sau în cooperativă, asociaţii continuă, în termen de 3 ani, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pînă la reorganizare.

Asociatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care, pînă la expirarea termenului de 3 ani, înstrăinează dreptul de participaţiune la capitalul social.

3. Societatea în comandită


Societate în comandită este societatea comercială în care, de rînd cu membrii care practică în numele societăţii activitate de întreprinzător şi poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia (comanditaţi), există unul sau mai mulţi membri-finanţatori (comanditari) care nu participă la activitatea de întreprinzător a societăţii şi suportă în limita aportului depus riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii.

Persoana poate fi comanditat doar într-o singură societate în comandită. Membrul societăţii în nume colectiv nu poate fi comanditat în societatea în comandită. Comanditatul din societatea în comandită nu poate fi membru al societăţii în nume colectiv.

Denumirea societăţii în comandită trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate în comandită” sau abrevierea “S.C.”, numele sau denumirea comanditaţilor. Dacă nu sînt incluse numele sau denumirea tuturor comanditaţilor, în denumirea societăţii trebuie să se includă numele sau denumirea a cel puţin unuia dintre comanditaţi şi sintagma în limba de stat “şi compania” sau abrevierea “şi Co”. Dacă în denumirea societăţii este inclus numele sau denumirea comanditarului, acesta poartă răspundere solidară nelimitată.

Actul de constituire al societăţii în comandită. În afară de cele condiţiile generale, în actul de constituire al societăţii în comandită trebuie să se indice:

 • cuantumul şi conţinutul capitalului social al societăţii şi modul depunerii aporturilor;
 • mărimea şi modalitatea de modificare a participaţiunilor fiecărui comanditat în capitalul social;
 • răspunderea comanditaţilor pentru încălcarea obligaţiilor de depunere a aportului;
 • volumul comun al aporturilor depuse de comanditaţi;
 • procedura de adoptare a hotărîrilor de către asociaţi;
 • procedura de admitere a noilor asociaţi;
 • temeiurile şi procedura de retragere şi excludere a asociatului din societate.

Conducerea administrativă şi reprezentarea societăţii în comandită. Conducerea societăţii în comandită se exercită de către comanditaţi. Modul de conducere, de administrare şi de reprezentare a societăţii de către comanditaţi este stabilit de aceştia în conformitate cu prevederile Codului Civil R. M. referitoare la societatea în nume colectiv.

Comanditarii (membru-finanţator) nu au dreptul să participe la conducerea şi administrarea societăţii în comandită, să o reprezinte fără procură, să conteste acţiunile comanditaţilor în legătură cu administrarea sau cu reprezentarea societăţii exercitate în limitele activităţii ei obişnuite. În cazul în care acţiunile depăşesc limitele activităţii obişnuite, este necesar acordul tuturor asociaţilor.

Drepturile şi obligaţiile comanditarului (membru-finanţator)

Comanditarul are dreptul:

 • să primească partea ce i se cuvine din veniturile societăţii proporţional participaţiunii sale la capitalul social, în modul prevăzut de actul de constituire;
 • să ia cunoştinţă de dările de seamă şi de bilanţurile anuale şi să le verifice cu datele din registre şi din alte documente justificative;
 • să se retragă din societate la sfîrşitul anului financiar şi să primească o parte din activele ei proporţional participaţiunii sale la capitalul social, în modul stabilit de actul de constituire;
 • să transmită participaţiunea sa la capitalul social sau o parte din ea unui alt comanditar ori, dacă este stipulat de actul de constituire, unui terţ.

Regulile privind interdicţia concurenţei, nu se aplică comanditarului dacă actul de constituire nu prevede altfel.

Răspunderea în cazul acceptării calităţii de comanditar (membru-finanţator). Persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor în limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute pînă la momentul dobîndirii calităţii de asociat. Clauza contrară este inopozabilă terţilor.

Reducerea participaţiunii comanditarului. Reducerea participaţiunii unui comanditar nu este opozabilă terţilor pînă la înscrierea reducerii în Registrul de stat. Reducerea participaţiunii nu este opozabilă (obligatorie) creditorilor ale căror creanţe s-au născut pînă la momentul înregistrării reducerii. Reducerea sau micşorarea cotei de participare la SC nu este obligatorie pentru creditor, adică el poate să-şi satisfacă creanţele din partea comanditarului care s-au născut pînă la momentul înregistrării reducerii participaţiunii.

Înstrăinarea participaţiunii comanditarului. Comanditarul îşi poate înstrăina partea succesorilor, terţilor, fără acordul asociaţilor, drept de preemţiune avînd ceilalţi comanditari.

Dizolvarea societăţii în comandită. În afară de cazurile prevăzute la art.86 alin.(1) Cod Civil, societatea în comandită se dizolvă dacă nu mai are nici un comanditat sau nici un comanditar şi dacă, în decursul a 6 luni de la retragerea ultimului comanditar sau ultimului comanditat, nu s-a reorganizat sau nu a acceptat un alt comanditat sau comanditar.

În cazul dizolvării societăţii în comandită, inclusiv ca urmare a insolvabilităţii, comanditarii au dreptul preferenţial faţă de comanditaţi la recuperarea aporturilor din patrimoniul societăţii rămas după satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor.

Reorganizarea societăţii în comandită. În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni, în societate cu răspundere limitată sau în cooperativă, comanditaţii continuă, în termen de 3 ani, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute pînă la reorganizare.

Comanditatul nu este absolvit de răspundere nici în cazul în care înstrăinează, pînă la expirarea termenului de 3 ani, dreptul la participaţiune la capitalul social.

4. Societatea cu răspundere limitată


Societate cu răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital social este divizat în părţi sociale conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de una sau de mai multe persoane.

Membrii societăţii cu răspundere limitată nu poartă răspundere pentru obligaţiile acesteia. Ei suportă riscul pierderilor, ce rezultă din activitatea societăţii, în limitele participaţiunii lor la capitalul social.

Asociatul care nu a vărsat în termenul stabilit aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii, în limita părţii nevărsate.

Societatea cu răspundere limitată are denumire deplină şi poate avea denumire abreviată. Denumirea deplină şi cea abreviată trebuie să includă sintagma în limba de stat “societate cu răspundere limitată” sau abrevierea “S.R.L.”

Actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată. În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată trebuie să se indice:

 • cuantumul capitalului social;
 • valoarea nominală a participaţiunilor.

Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată. Mărimea capitalului social al societăţii cu răspundere limitată se stabileşte de către fondatori în statut. Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este divizat în părţi sociale.

Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată este obligată să formeze un capital de rezervă de cel puţin 10% din cuantumul capitalului social. Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul ei, în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net, pînă la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.

Dacă valoarea activelor nete ale societăţii cu răspundere limitată se reduce sub nivelul capitalului social şi al capitalului de rezervă, vărsămintele în capitalul de rezervă reîncep.

Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată. Partea socială a asociatului societăţii cu răspundere limitată reprezintă o fracţiune din capitalul ei social, stabilită în funcţie de mărimea aportului la acest capital.

Asociatul deţine o singură parte socială. Părţile sociale pot avea mărimi diferite şi sînt indivizibile dacă actul de constituire nu prevede altfel.

În cazul în care un asociat dobîndeşte o altă parte socială sau o fracţiune din partea socială a unui alt asociat, partea socială a primului se majorează proporţional valorii părţii sociale dobîndite.

Actul de constituire al societăţii cu răspundere limitată poate restrînge mărimea maximă a părţii sociale a asociaţilor. Limitarea nu se poate stabili doar faţă de un asociat anume. Dacă actul de constituire nu prevede altfel, asociaţii pot schimba coraportul între părţile sociale.

Societatea cu răspundere limitată eliberează asociatului care a vărsat aportul integral un certificat prin care se atestă deţinerea părţii sociale şi mărimea ei.

Contribuţiile suplimentare la capitalul social se efectuează în conformitate cu prevederile statutului, proporţional aporturilor fiecărui asociat. Actul de constituire poate limita obligaţia de a vărsa contribuţii suplimentare la o anumită sumă stabilită proporţional aporturilor.

Partea socială a soţilor în societatea cu răspundere limitată. Asupra părţii sociale a soţilor în societatea cu răspundere limitată dobîndite în timpul căsătoriei se aplică regimul juridic al proprietăţii comune în devălmăşie. Soţul asociatului nu poate cere divizarea părţii sociale şi nici primirea sa în societate dacă actul de constituire nu prevede altfel.

Dobîndirea de părţi sociale proprii de către societatea cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată poate dobîndi, dacă au fost achitate integral, părţi sociale proprii doar:

 • în baza hotărîrii adunării generale a asociaţilor, adoptate la cererea asociatului care şi-a propus spre vînzare partea socială sau o parte din ea;
 • de la succesorii asociatului decedat;
 • în cazul executării silite a creanţelor creditorului asociatului;
 • în cazul excluderii asociatului.

Partea socială poate fi dobîndită de societatea cu răspundere limitată doar din contul activelor care depăşesc mărimea capitalului social şi a altor fonduri pe care societatea este obligată să le constituie şi din care nu se permite să se facă plăţi asociaţilor.

Societatea cu răspundere limitată care a dobîndit o parte socială în capitalul său social nu este în drept să obţină pentru această parte socială o parte din profitul repartizat şi nici să participe la vot în cadrul adunării asociaţilor.

Societatea cu răspundere limitată este obligată să micşoreze capitalul social proporţional valorii părţii sociale dobîndite în cazul în care partea socială nu este înstrăinată în termen de 6 luni din momentul dobîndirii.

Înstrăinarea părţii sociale în societatea cu răspundere limitată. Partea socială sau o fracţiune a părţii sociale poate fi înstrăinată liber soţului, rudelor şi afinilor în linie dreaptă fără limită şi în linie colaterală pînă la gradul doi inclusiv, celorlalţi asociaţi şi societăţii dacă actul de constituire nu prevede altfel.

Asociatul nu poate înstrăina partea socială pînă la vărsarea integrală a aportului subscris, cu excepţia cazului de succesiune. În cazul înstrăinării părţii sociale unor alte persoane decît cele menţionate mai sus, asociaţii au dreptul de preemţiune.

Asociatul care intenţionează să înstrăineze parţial sau integral partea socială transmite o ofertă scrisă administratorului societăţii. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 15 zile de la data transmiterii.

Asociaţii trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea şi să o transmită administratorului în termen de 15 zile de la data primirii ofertei. Asociatul indică mărimea fracţiunii din partea socială, pe care intenţionează să o dobîndească.

Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobîndeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială este distribuită proporţional părţii sociale deţinute de fiecare.

Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei, asociaţii sau societatea nu a procurat partea socială, aceasta poate fi înstrăinată unui terţ la un preţ care să nu fie mai mic decît cel indicat în ofertă.

În cazul vînzării părţii sociale sau a unei fracţiuni din ea cu încălcarea dreptului de preemţiune, fiecare asociat poate, în decursul a 3 luni de la data încheierii actului juridic, să ceară pe cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile cumpărătorului să treacă la el. Actul juridic de înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial.

Urmărirea părţii sociale de către creditorii asociatului. Creditorii asociatului pot urmări partea socială numai în temeiul unui titlu executoriu dacă creanţele nu pot fi satisfăcute din contul altor bunuri ale asociatului.

Excluderea asociatului societăţii cu răspundere limitată. Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pot cere excluderea din societatea cu răspundere limitată a asociatului:

 • care a fost pus în întîrziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară;
 • care, fiind administrator, comite fraudă în dauna societăţii, foloseşte bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi.

Excluderea asociatului se face numai prin hotărîre judecătorească. Asociatului exclus i se restituie, în termen de 6 luni, aportul vărsat, fără dobîndă, dar numai după repararea prejudiciului cauzat. Obligaţia de reparare a prejudiciului subzistă în partea neacoperită prin aportul vărsat.

Conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii cu răspundere limitată. Normele cu privire la conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii cu răspundere limitată sînt stabilite prin lege şi statutul său.

5. Societatea pe acţiuni


Societate pe acţiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii. Societatea pe acţiuni poate fi constituită de una sau de mai multe persoane.

Acţionarii nu răspund pentru obligaţiile societăţii. Ei suportă, în limitele participaţiunii lor la capitalul social, riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii. Acţionarul care nu a vărsat în termen aportul subscris răspunde subsidiar pentru obligaţiile societăţii, în limita părţii nevărsate.

Societatea pe acţiuni are denumire deplină şi poate avea denumire prescurtată. în denumirea deplină şi prescurtată trebuie să se includă sintagma în limba de stat “societate pe acţiuni” sau abrevierea “S.A.”.

Actul de constituire al societăţii pe acţiuni. În afară de cele menţionate la art.108 alin.(1), în actul de constituire al societăţii pe acţiuni trebuie să se indice:

 • numele sau denumirea fondatorilor;
 • cuantumul capitalului social;
 • numărul, tipul şi valoarea nominală a acţiunilor; clasele de acţiuni şi numărul de acţiuni de fiecare clasă;
 • mărimea aportului şi numărul de acţiuni atribuit fiecărui fondator;
 • modul de ţinere a registrelor societăţii;
 • ordinea de încheiere a contractelor cu conflict de interese.

Capitalul social al societăţii pe acţiuni. Mărimea minimă a capitalului social al societăţii pe acţiuni este stabilită prin lege. Capitalul social al societăţii pe acţiuni se formează prin plasarea acţiunilor între acţionari şi reprezintă valoarea aporturilor în mijloace băneşti şi în natură vărsate proporţional numărului şi valorii acţiunilor subscrise.

Acţiunile emise la constituirea societăţii pe acţiuni se plasează integral între fondatori. Fondatorii sînt obligaţi să plătească acţiunile subscrise pînă la înregistrarea societăţii pe acţiuni dacă aportul este în mijloace băneşti sau în termen de 30 de zile de la înregistrarea de stat dacă aportul este în natură.

În cazul în care valoarea activelor nete ale societăţii pe acţiuni, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, s-a redus sub minimul stabilit de lege, iar adunarea generală a acţionarilor nu a luat nici o hotărîre conform legii, societatea se dizolvă.

Plasarea emisiunii suplimentare de acţiuni. Emisiunea suplimentară de acţiuni poate fi publică sau închisă. Condiţiile emisiunii suplimentare de acţiuni sînt stabilite prin lege şi sînt aceleaşi pentru toţi subscriitorii.

Capitalul de rezervă al societăţii pe acţiuni. Societatea pe acţiuni este obligată să constituie un capital de rezervă de cel puţin 10% din mărimea capitalului social. Capitalul de rezervă poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor societăţii pe acţiuni şi/sau la majorarea capitalului social al acesteia.

Capitalul de rezervă se formează prin vărsăminte anuale din beneficiul societăţii pe acţiuni, în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul net, pînă la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.

Acţiunile. Acţiuni sînt părţile în care este divizat capitalul social al societăţii pe acţiuni în conformitate cu actul de constituire. Acţiunea atestă dreptul acţionarului de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende şi o parte din valoarea bunurilor societăţii în cazul lichidării acesteia, precum şi alte drepturi prevăzute de lege sau de actul de constituire al societăţii.

Societăţile pe acţiuni sînt în drept să emită acţiuni nominative. Clasele acţiunilor sînt determinate prin actul de constituire. Acţiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport de hîrtie, sau în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decît valoarea lor nominală. Nu pot fi emise acţiuni noi pînă cînd nu sînt plătite cele din emisiunea precedentă.

Acţiunile se emit cu valoare totală nu mai mică decît mărimea capitalului social. Acţiunea este indivizibilă. Dacă o acţiune este deţinută de mai multe persoane, acestea sînt considerate un singur acţionar şi îşi exercită drepturile prin reprezentant.

Tipurile acţiunilor, regimul juridic şi modul lor de circulaţie sînt reglementate de lege.

Dobîndirea de acţiuni proprii (acţiunile de tezaur). Acţiunea de tezaur este acţiunea dobîndită de societatea pe acţiuni emitentă de la acţionarul său.

Societatea pe acţiuni nu poate dobîndi acţiuni proprii, nici direct, nici prin persoane care acţionează în nume propriu, dar pe seama acestei societăţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi, cu respectarea dispoziţiilor prezentului articol.

Valoarea acţiunilor proprii dobîndite de societatea pe acţiuni nu poate depăşi 10% din capitalul social subscris.

Se pot dobîndi numai acţiuni achitate integral şi numai în cazul în care capitalul social subscris este vărsat integral.

Acţiunea proprie poate fi dobîndită de societatea pe acţiuni doar din contul activelor nete care depăşesc mărimea capitalului social şi a altor fonduri pe care societatea este obligată să le constituie şi din care nu se permite să se plătească drepturile acţionarilor.

Acţiunile proprii dobîndite cu încălcarea dispoziţiilor alin.(2)–(5) vor fi înstrăinate în cel mult un an de la data subscrierii lor. Acţiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul social.

Restricţiile prevăzute la alin.(2) – (5) nu se aplică atunci cînd dobîndirea de către societate a unui număr determinat de acţiuni proprii, eliberate integral, se face în una din următoarele situaţii:

 • cu scopul de a reduce capitalul social, prin anularea unui număr de acţiuni proprii de o valoare corespunzătoare reducerii;
 • pentru cedarea către personalul şi acţionarii societăţii a unui număr de acţiuni proprii, în limitele şi în condiţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor;
 • prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotărîri judecătoreşti pronunţate într-o procedură de urmărire silită împotriva unui debitor al societăţii;
 • cu titlu gratuit;
 • în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră, în cazul în care acesta scade mai jos decît valoarea de piaţă a acţiunilor, numai cu avizulComisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
 • pentru răscumpărarea acţiunilor la cererea acţionarilor, în cazurile prevăzute de lege.

Acţiunea de tezaur nu dă societăţii dreptul la vot în cadrul adunării generale a acţionarilor, dreptul la dividend şi nici dreptul la o parte din patrimoniu în cazul lichidării societăţii.

Obligaţiunile. Societatea pe acţiuni poate emite obligaţiuni nominative. Valoarea nominală a tuturor obligaţiunilor plasate de societate nu trebuie să depăşească mărimea capitalului social.

Obligaţiunea acordă deţinătorului său dreptul la dobînda promisă de emitent, iar la sfîrşitul perioadei pentru care este emisă şi dreptul la valoarea nominală a acesteia. Obligaţiunile pot fi convertite în acţiuni.

Obligaţiunea nu poate fi emisă pentru o perioadă mai mică de un an. Obligaţiunile se emit numai prin ofertă publică şi se achită numai cu mijloace băneşti. Achitarea în rate a obligaţiunii nu se admite.

Obligaţiunile nu pot fi plasate în scopul constituirii, întregirii sau majorării capitalului social. Tipul obligaţiunilor, regimul juridic şi modul lor de circulaţie sînt reglementate de lege.

Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor de obligaţiuni. Societatea emitentă de acţiuni şi obligaţiuni nominative ţine registrul deţinătorilor de acţiuni şi registrul deţinătorilor de obligaţiuni.

Dacă societatea are mai mult de 50 deţinători de acţiuni sau obligaţiuni, registrele sînt ţinute de un registrator independent.

Registrul acţionarilor şi registrul deţinătorilor de obligaţiuni trebuie să conţină:

 • denumirea, sediul şinumărul de identificare de stat (IDNO) al societăţii emitente, numărul de înregistrare al fiecărei emisiuni acordat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
 • numele, alte date din actul de identitate, domiciliul acţionarului sau al deţinătorului de obligaţiuni persoană fizică; denumirea,numărul de identificare de stat (IDNO) şi sediul acţionarului sau deţinătorului de obligaţiuni persoană juridică ori deţinătorului nominal de acţiuni sau obligaţiuni;
 • numărul de acţiuni sau obligaţiuni, tipul, clasa şi valoarea nominală a acţiunilor sau obligaţiunilor deţinute de fiecare acţionar saudeţinător de obligaţiuni;
 • data la care fiecare acţionar sau deţinător de obligaţiuni a dobîndit sau a înstrăinat acţiuni sau obligaţiuni.

Registrul trebuie să aibă o rubrică specială în care se menţionează sechestrul, gajul sau o altă grevare a acţiunilor sau obligaţiunilor fiecărui acţionar sau deţinător de obligaţiuni.

Certificatul de acţiuni sau obligaţiuni. Societatea pe acţiuni este obligată să elibereze certificate de acţiuni sau de obligaţiuni deţinătorilor de acţiuni sau de obligaţiuni materializate.

Certificatul confirmă că persoana căreia îi este eliberat deţine un anumit număr de acţiuni sau de obligaţiuni ale societăţii emitente.

Dreptul de înstrăinare a acţiunii şi obligaţia de răscumpărare. Acţionarul este în drept să înstrăineze liber, în condiţiile legii, acţiunile deţinute.

Societatea este obligată să răscumpere acţiunile plasate de ea în cazul:

 • împlinirii termenului de răscumpărare stabilit la emiterea acţiunilor;
 • introducerii în actul de constituire a unor clauze care limitează drepturile acţionarului;
 • încheierii unor tranzacţii de proporţii în modul stabilit de lege;
 • reorganizării societăţii dacă răscumpărarea acţiunilor se impune;
 • altor situaţii prevăzute de lege.

Acţionarul are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazurile stabilite de lege. Acţionarul nu are dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în cazul cînd s-a adoptat o hotărîre de dizolvare a societăţii.

Hotărîrea de răscumpărare a acţiunilor se adoptă de către adunarea generală a acţionarilor dacă actul de constituire nu atribuie această funcţie consiliului societăţii.

Drepturile suplimentare ale acţionarilor care deţin 5% din acţiuni. Aţionarii care deţin 5% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot au dreptul:

 • să facă propuneri pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor;
 • să propună candidaţi în consiliul societăţii şi pentru funcţia de cenzor;
 • să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului societăţii;
 • să exercite alte drepturi prevăzute de lege.

Drepturile suplimentare ale acţionarilor care deţin 10% din acţiuni. Acţionarii care deţin 10% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot au dreptul:

 • să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra societăţii;
 • să ceară determinarea costului plasării acţiunilor din emisiunea suplimentară dacă cererea este bazată pe concluzia unui auditor;
 • să ceară, în numele societăţii, repararea prejudiciului cauzat acesteia de membrii organelor ei.

Conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii pe acţiuni. Normele cu privire la conducere, administrare şi reprezentare a societăţii pe acţiuni sînt stabilite prin lege şi actul de constituire.

Asigurarea accesului acţionarilor la informaţiile societăţii pe acţiuni. Societatea pe acţiuni este obligată să publice, cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea adunării generale anuale a acţionarilor, în publicaţiile sale bilanţul contabil anual, bilanţul profitului şi pierderilor, valoarea contabilă a acţiunilor şi a obligaţiunilor, alte date, conform legii.

Societatea pe acţiuni este obligată să pună la dispoziţia acţionarilor, în condiţiile legii şi ale actului de constituire, informaţii despre conducerea, administrarea şi reprezentarea societăţii, despre situaţia financiară şi altele, inclusiv actul de constituire, certificatul de înregistrare a societăţii şi a acţiunilor, regulamentele societăţii, procesele-verbale ale adunărilor generale, ale consiliului, lista membrilor consiliului, a administratorilor, contractele cu registratorul, cu auditorul, dările de seamă contabile şi fiscale, rapoartele cenzorului.

6. Cooperativa de producţie


Cooperativa de producţie, denumită în continuare cooperativă, este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia, denumite în continuare cote de participare.

Cooperativa are patrimoniu propriu separat de patrimoniul membrilor săi.

Patrimoniul cooperativei se formează din mijloace băneşti şi din bunuri transmise în capitalul ei propriu, din venituri, donaţii, credite şi împrumuturi, precum şi din alt patrimoniu dobîndit în conformitate cu legea.

Membri ai cooperativei pot fi persoanele fizice care au împlinit vîrsta de 16 ani, corespund prevederilor statutului cooperativei şi au depus aporturi în contul cotelor de participare.

Actul constitutiv al cooperativei este statutul.

Adunarea de constituire este organul creat de către fondatori pentru soluţionarea chestiunilor legate de constituirea cooperativei. După atingerea scopului – lansarea activităţii cooperativei, adunarea de constituire se dizolvă.

Organele de conducere ale cooperativei sînt:

 • adunarea generală a membrilor cooperativei, denumită în continuare adunare generală;
 • consiliul de observatori al cooperativei, denumit în continuare consiliul cooperativei;
 • preşedintele cooperativei (organul unipersonal de conducere);
 • comisia de revizie a cooperativei sau revizorul, denumită în continuare comisie de revizie;

Adunarea generală este organul suprem de conducere al cooperativei.

Denumirea cooperativei se va compune dintr-o denumire proprie însoţită de menţiunea „cooperativă de producţie” sau de iniţialele „C.P.” Denumirea cooperativei poate conţine şi alte informaţii ce nu contravin legislaţiei.

Sediul cooperativei se consideră sediul organului ei executiv. Sediu al cooperativei (al organului executiv) poate fi domiciliul unui membru al ei. Cooperativa este în drept să-şi desfăşoare activitatea numai după înregistrarea ei de stat în condiţiile legii.

Membrul cooperativei are dreptul:

 • să participe la adunările generale, să aleagă şi să fie ales în organele cooperativei, să propună chestiuni pentru a fi înscrise pe ordinea de zi a adunării generale şi a şedinţei consiliului cooperativei, în modul stabilit de statutul cooperativei;
 • să participe prin munca sa la activitatea cooperativei în condiţiile prevăzute de legislaţie şi statut;
 • să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii cooperativei, lichidarea neajunsurilor din activitatea organelor ei şi a persoanelor cu funcţii de răspundere, precum şi încetarea înainte de termen a atribuţiilor lor, să solicite efectuarea unui control suplimentar al activităţii cooperativei sau a auditului rapoartelor ei financiare; etc.

Membrul cooperativei este obligat:

 • să depună taxa de intrare şi cota de participare în termenele şi mărimile stabilite de statut;
 • să informeze cooperativa despre orice modificare a datelor personale, introduse în statutul cooperativei;
 • să poarte răspundere materială în conformitate cu prevederile legilo;
 • să respecte prevederile legislaţiei, statutului şi regulamentelor cooperativei, precum şi să execute hotărîrile organelor de conducere ale ei.

Membrul cooperativei nu este răspunzător pentru obligaţiile cooperativei.

Calitatea de membru al cooperativei încetează în caz de:

 • retragere din cooperativă;
 • înstrăinare a cotei de participare;
 • excludere din cooperativă;
 • deces;
 • reorganizare sau lichidare a cooperativei.

7. Cooperativa de întreprinzător


Cooperativa este o organizaţie comercială (întreprindere) cu statut de persoană juridică, ai cărei membri sînt persoane juridice şi/sau fizice care practică activitate de întreprinzător. Scopul cooperativei este de a contribui la obţinerea profitului de către membrii săi.

Cooperativa poate fi creată pe principii primare (fără predecesori de drepturi), precum şi prin reorganizarea altor întreprinderi ori uniuni ale acestora (cu predecesori de drepturi).

Cooperativa este alcătuită din cel puţin 5 persoane juridice şi/sau fizice. Dacă numărul membrilor cooperativei se reduce sub limita stabilită cooperativa, în termen de 3 luni din ziua acestei reduceri, este obligată:

 • să majoreze numărul membrilor pînă la limita stabilită la alin.(5); sau
 • să se reorganizeze într-o întreprindere cu altă formă juridică de organizare ori în uniune de întreprinderi; sau
 • să se lichideze în baza hotărîrii adunării generale.

Cooperativele pot activa în toate ramurile economiei naţionale şi sînt în drept să practice orice gen de activitate, cu excepţia acelora care sînt interzise de actele legislative.

În funcţie de genul de activitate, se disting următoarele tipuri de cooperative:

 • de prelucrare;
 • de prestări servicii, inclusiv cele de consultanţă;
 • de economii şi împrumut;
 • cu alte genuri de activitate.

Cooperativa dispune de patrimoniu propriu, separat de patrimoniul membrilor săi, are conturi bancare şi bilanţ autonom.

Patrimoniul cooperativei se formează din mijloace băneşti şi bunuri nebăneşti transmise în capitalul ei propriu, din venituri, subvenţii, dotaţii, donaţii, sponsorizări, credite şi împrumuturi, precum şi din alt patrimoniu  procurat în conformitate cu legislaţia.

Cooperativa este în drept:

 • să stabilească preţuri şi tarife la producţia şi serviciile sale ori la producţia procurată şi serviciile de care beneficiază, precum şi rabaturi (adaosuri) la aceste preţuri şi tarife;
 • să efectueze operaţii comerciale din numele şi în interesul membrilor săi;
 • să deschidă reprezentanţe, să creeze filiale, precum şi să fie participantă a societăţilor comerciale şi membru al altor cooperative şi uniuni de întreprinderi; etc.

Cooperativa este obligată:

 • să-şi onoreze obligaţiile faţă de membrii şi membrii săi asociaţi, stabilite de prezenta lege, de statutul său şi de regulamentele sale respective, precum şi de contractele încheiate cu aceştia;
 • să efectueze, după caz, instruirea membrilor cooperativei;
 • să acorde membrilor şi membrilor săi asociaţi informaţii privind activitatea sa, prevăzute de prezenta lege şi statutul său;

Denumirea deplină a cooperativei va conţine sintagma „cooperativă de întreprinzător”, iar cea prescurtată – iniţialele „C.Î.”.

Sediu al cooperativei se consideră sediul organului ei executiv. Drept sediu al cooperativei poate servi şi sediul (domiciliul) unui membru al cooperativei.

Organele cooperativei sînt:

 • adunarea generală a membrilor cooperativei, denumită în continuare adunare generală;
 • consiliul de administrare al cooperativei, denumit în continuare consiliul cooperativei, dacă acesta este constituit în conformitate cu art.54 alin.(1) sau cu statutul cooperativei;
 • preşedintele cooperativei;
 • comisia de revizie sau revizorul cooperativei, în continuare comisia de revizie;
 • arbitrajul şi alte organe, dacă acestea sînt constituite în conformitate cu statutul cooperativei.

Cooperativa, în raporturile ei cu autorităţile publice şi cu terţii, este reprezentată de preşedintele acesteia.

Documentele de constituire ale cooperativei sînt contractul de constituire şi statutul. Contractul de constituire al cooperativei stabileşte drepturile, obligaţiile şi răspunderea fondatorilor acesteia.

Membrul cooperativei are dreptul:

 • să participe la adunarea generală, să aleagă şi să fie ales în organele cooperativei;
 • să aibă acces la informaţiile privind activitatea cooperativei, prevăzute de prezenta lege sau de statutul cooperativei;
 • să beneficieze de rabaturi (adaosuri) cooperatiste, precum şi, după caz, de cote bonus şi de dobîndă la împrumutul acordat de către el cooperativei.

Membrul cooperativei este obligat:

 • să efectueze integral aporturile în contul cotei sale iniţiale şi al cotelor suplimentare în modul stabilit de prezenta lege, statutul şi regulamentul respectiv al cooperativei;
 • să participe la relaţiile economice cu cooperativa în modul stabilit de prezenta lege, statutul cooperativei, regulamentul privind relaţiile economice cu cooperativa, precum şi de contractul încheiat cu aceasta;
 • să informeze cooperativa privind orice schimbare în datele sale introduse în registrul membrilor cooperativei;

Urmărirea cotei pentru obligaţiile membrului sau ale membrului asociat al cooperativei faţă de un terţ (creditor) se admite, în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti sau de arbitraj, în cazul în care celălalt patrimoniu al membrului sau al membrului asociat este insuficient pentru executarea obligaţiilor acestuia.

Membri ai cooperativei pot fi:

 • întreprinderi persoane juridice cu sediul în Republica Moldova sau în străinătate; şi/sau
 • persoane fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini sau apatrizi cu drept de reşedinţă în Republica Moldova, cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia.

Calitatea de membru se obţine prin participare la constituirea cooperativei sau prin intrarea în cooperativă în baza cererii solicitantului şi a deciziei respective a consiliului cooperativei.

8. Întreprinderea de stat. Întreprinderea municipală


Întreprinderile de stat se fondează şi se dotează de către Guvern sau de alte organe abilitate prin lege.

Întreprinderile municipale se fondează şi se dotează de către autorităţile administraţiei publice locale.

Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale sînt persoane juridice şi răspund pentru obligaţii cu tot patrimoniul lor.

Statul şi unităţile administrativ-teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderilor de stat şi ale întreprinderilor municipale. Aceste întreprinderi nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Particularităţile fondării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de stat şi întreprinderilor municipale se reglementează de prezentul cod, de legislaţia cu privire la întreprinderile de stat şi la întreprinderile municipale, cu privire la administraţia publică locală, de alte acte normative, precum şi de statutele-model ale acestor întreprinderi.

%d blogeri au apreciat asta: