Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Drept Notarial » ORGANIZAREA  FUNCTIEI  DE NOTAR PUBLIC

ORGANIZAREA  FUNCTIEI  DE NOTAR PUBLIC


 1. 1. DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR  PUBLIC

Datorita  naturii functiei si a sarcinilor pe care le implica, aceasta poate fi dobandita doar de catre persoanele care corespund exigentelor profesionale si umane precum si a celorlalte cerinte din Lege (art. 16).

Astfel pentru a dobandi calitatea de Notar Public persoana trebuie sa intruneasca cumulativ, urmatoarele cerinte :

 • sa aiba numai cetatenia romana si domiciliul in tara, precum si capacitatea de exercitiu deplina a drepturilor civile ;
 • sa fie licentiat in drept-stiinte juridice41 sau doctor in drept ;
 • nu are antecedente penale ;
 • se bucura de o buna reputatie ;
 • cunoaste limba romana ;
 • este apt din punct de vedere medical pentru  exercitarea functiei ;
 • a indeplinit timp de 2 ani functia de Notar stagiar si a promovat exmenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate juridica si dovedeste cunostiintele necesare functiei de notar public.

_________________

41  Prin decizia Curtii Constitutionale nr. 44/02.05.1995, publ. in M.Of. 92/16.05.1995 s-a stabilit ca prevederea din art. 16 alin. b) si g) din Legea nr. 36/1995 este constituit doctor in masura in care prin “licentiat in drept-stiinte juridice” se intelege absolventul unei facultati de drept, indiferent de specializare ;

Notarul Public este numit in functie de catre Ministrul Justitiei la propunerea  Consiliului Uniunii in baza cererii celui interesat si dupa ce se va face dovada indeplinirii cerintelor prevazute anterior, dupa cum urmeaza :

 • declaratie pe proprie raspundere privitor la faptul ca are numai cetatenia romana ; actul de identitate prin care dovedeste domiciliul ;
 • copii de pe actele de studii ;
 • cazierul judiciar eliberat de organele Ministerului de Interne ;
 • cu privire la buna sa reputatie este necesara o caracterizare facuta de Colegiul director al Camerei unde isi desfasoara activitatea ;
 • cunoasterea limbii romane este dovedita atat prin diplomele de studii (daca acestea au fost urmate in limba romana) precum si prin promovarea examenului de notar public ;
 • certificatul medical de sanatate cu atestarea deplinei capacitati psihice ;
 • pentru notarul stagiar dovada promovarii examenului de notar public, iar pentru celelalte cazuri in afara dovezii ca au fost declarati reusiti la concurs, se va prezenta si o atestare a activitatii lor de minin 5 ani intr-una din functiile juridice prevazute.

In Regulament (art. 3) este prevazuta o prioritate la numirea in posturile de notar public pentru notarii stagiari ce au promovat examen de notar public fata de cealalta categorie. Gasesc aceasta  prevedere total intemeiata dat fiind pregatirea mai riguroasa in domeniu prin efectuarea stagiului, optiunea clara care de multe ori este insotita si de o varsta mai potrivita pentru inceperea unei profesii, precum si faptul ca intreaga procedura de scoatere a posturilor de notari stagiari la concurs se face tinandu-se cont de numarul necesar de viitori notari, dupa implinirea termenului de doi ani.

In final, dupa indeplinirea tuturor procedurilor42, Notarul Public va depune juramantul descris in art. 19 alin. 3 din Legea nr.  36 / 1995 in fata Ministrului Justitiei si a Presedintelui U.N.N.P.R. sau a delegatiilor acestora.

_______________________

42  Acestea au fost prezentate in cap. referitor la organizarea birourilor notariale ;

 1. NOTARII  STAGIARI43
Potrivit prevederilor Legii nr. 36 / 1995 (art. 16 si 20) si a Statutului Uniunii (art. 48) are vocatia de a deveni Notar Stagiar persoana care indeplineste expres conditiile cerute pentru a fi Notar Public (mai putin cele de la lit. g) si au mai putin de cinci ani vechime intr-o functie de specialitate juridica.

Vocatia de a deveni Notar Stagiar confera persoanei si dreptul de a ocupa aceeasi functie, doar daca, pe langa conditiile prevazute mai sus, sunt create si    urmatoarele premise :

 • existenta unui post liber prin vacanta sau, prin aprobarea infiintarii unui post de notar stagiar, in conditiile stabilite prin lege ;
 • obtinerea, de catre aspirantul la functia de notar stagiar a acordului de angajare din partea unui notar public, in biroul acestuia, ce trebuie sa aiba sediul in localitatea in care exista postul de notar stagiar liber;
 • depunerea, de catre persoana interesata la Camera Notarilor Publici in circumscriptia careia se afla postul liber a unei cereri insotita de toate  actele care fac  dovada vocatiei sale de a ocupa respectivul post precum si acordul scris al notarului public in Biroul caruia urmeaza a-si desfasura activitatea ;
 • sustinerea si promovarea interviului sau dupa caz a examenului de selectie pentru ocuparea postului liber de notar stagiar.

Privitor la prima cerinta, teza a II-a este conditionata de constatarile referitoare la cerintele locale, aceste cerinte fiind communicate Colegiului director al Camerei de catre notarul public din teritoriu. Colegiul director este abilitat de lege ca, dupa colectarea informatiilor sa stabileasca anual numarul necesar de notari stagiari pe circumscriptii si localitatii si sa faca propuneri, in acest sens.

______________________

43  Pentru aspectele referitoare la anul in curs a fost studiat punctul de vedere exprimat in suplimentul B.N.P. Activitatea Uniunii nr. 3 / 2001 de Cristina Lupu in lucrarea “Notarii stagiari”, p. 14 si urm.

Adunarea generala a Camerei Notarilor Publici pana cel mai tarziu la 31 martie  a fiecarui an calendaristic. Adunarea generala, analizand propunerile, aproba numarul de notari stagiari ce vor putea fi angajati in acel an precum si circumscriptiile si localitatile unde acesti notari functioneaza.

Referitor la cea de-a doua cerinta acea persoana ce are vocatia de a ocupa un post de notar stagiar se poate adresa unui Birou Notarial, notarul public putand aproba cererea in masura in care capacitatea de a angaja notari stagiari si sub rezerva existentei in acea localitate a unui post aprobat de adunarea generala. Pot angaja notari stagiari numai notari publici care au o vechime de minim cinci ani in profesie, acest termen putand fi scurtat printr-o cerere avizata de Camera Notarilor Publici. Intr-o perioada de timp notarul public poate angaja un singur notar stagiar. Notarii Publici asociati intr-un birou notarial pot angaja atatia notari stagiari cati notari titulari sunt in acel birou cu respectarea conditiilor de vechime.

Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Bucureşti a apreciat ca notarul care doreste sa angajeze un notar stagiar trebuie sa indeplineasca anumite conditii cu privire la lipsa sanctiunilor disciplinare, la indeplinirea tuturor obligatiilor ce-i revin potrivit legii si statutului si, nu in ultimul rand, al posibilitatii materiale de a-l salariza pe viitorul stagiar.

In ceea ce priveste interviul sau examenul de selectie pentru ocuparea postului, aspirantul, in cazul existentei cate unei singure cereri pe un  post, va fi intervievat pentru verificarea cunostintelor sale generale  de drept, concluziile interviului fiind inscrise intr-un proces-verbal. In cazul in care la data mentionata au fost depuse la Camera un numar mai mare de cereri de inscriere pentru ocuparea posturilor de notari stagiari decat numarul aprobat de Adunarea Generala, angajarea solicitantului se va face numai dupa sustinerea unui examen, ce va contine notiuni generale de drept civil, dreptul familiei, procedura civila şi notariala, drept comercial, drept internaţional privat, drept constituţional şi legislaţie notariala.

Dupa  promovarea interviului sau dupa caz a examenului de selectie candidatul devine notar stagiar in biroul in care i s-a aprobat angajarea, urmand sa-si desavarseasca stagiatura sub supravegherea notarului indrumator44.

Pe perioada stagiaturii notarul indrumator poate delega notarul stagiar sa indeplineasca urmatoarele atributii45 :

 • efectuarea lucrarilor de secretariat ;
 • legalizarea copiilor de pe inscrisuri ;
 • legalizarea semnaturii traducatorului ;
 • darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti ;
 • redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut juridic.

Trebuie mentionat faptul ca prin efectuarea acestor proceduri notarului stagiar nu i se recunoaste competenta in materie notariala, indeplinirea acestor atributii fiind facuta datorita delegarii date de notarul public in conditiile legii.

Notarul Stagiar pe perioada indeplinirii functiei sale este titularul unor drepturi si obligatii din care mentionam :

– intocmeste si completeaza la zi, pe toata durata stagiului caietul de stagiu, tinandu-l la dispozitia notarului indrumator pentru verificarea saptamanala a acestuia ;

executa, operativ si de calitate, toate activitatile pentru care i s-a eliberat delegatie precum si redactarea de inscrisuri cu continut juridic incredintate de notarul indrumator si asista la celelalte lucrari si activitati ale notarului indrumator ;

______________

44  In relatia sa cu stagiarul notarul public care l-a angajat este denumit notar indrumator ;

45  Respectivele lucrari sunt prevazute in art. 21 din Legea nr. 36 / 1995 ;

respecta programul de lucru al biroului notarial ;

pastreaza secretul profesional asupra discutiilor si lucrarilor biroului notarial ;

solicita, cu 30 de zile inaintea incheierii stagiului,  inscrierea la examenul de definitivat pentru ocuparea unui post liber de notar public si sustine acest examen.

Corespunzator drepturilor si obligatiilor notarului stagiar,  dat fiind faptul ca acesta se afla in pregatire si indrumare pe toata perioada stagiului si notarul public angajator are unele responsabilitati si atributii privitoare la bun a dezvoltare si formare profesionala a notarului stagiar. Dintre acestea                       mentionez :

– intocmeste si semneaza contractul individual de munca cu notarul stagiar, pe perioada stagiului determinat, in maxim 30 zile de la data promovarii examenului sau interviului ;

– in termen de 15 zile de la angajarea acestuia intocmeste dosarul personal al notarului stagiar acesta cuprinzand : cererea de inscriere la interviu sau examen, copie dupa actul de nastere si casatorie, dovada existentei cazierului judiciar, certificatul medical, copie dupa contractul de munca, inregistrarea la camera, declaratia notarului stagiar ca a luat cunostinta de drepturile si obligatiile de serviciu precum si de locul exercitarii functiei de notar public la terminarea stagiaturii etc.

– organizeaza, conduce si controleaza activitatea zilnica a notarului stagiar ;

– verifica si vizeaza caietul de stagiu ;

– emite delegatia pe numele notarului stagiar pentru executarea lucrarilor prezentate mai sus dar nu inainte de implinirea a 45 zile de la  angajare ;

– raspunde de prejudiciile cauzate de catre notarul stagiar prin activitatea sa ;

– intocmeste referatul de apreciere a activitatii notarului stagiar privind perioada de acomodare si informare asupra activitatii notariale si propune inscrierea la examenul de definitivat sau amanarea motivata a sustinerii acestuia ;

– permite notarului stagiar caruia i s-a terminat perioada de stagiu sa-si continue activitatea la biroul sau pana la data organizarii primului examen de notar public.

Privitor la examenul ce trebuie sustinut de notarul stagiar in vederea titularizarii in functia de notar public acesta va consta in probe teoretice si practice din domeniul dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului international privat, procedurii civile si notariale, dreptului constituţional precum si legislaţie notarială. Media minima de promovare nu poate fi mai mica de 7, nota fiecarei discipline trebuind fi cel putin 5.  Comisia de examinare va fi formata46 dintr-un membru al Consiliului U.N.N.P.R., desemnat de presedintele acestuia, un reprezentant al Ministerul Justitiei, desemnat prin ordin al ministrului justiţiei,  un membru al corpului didactic superior de specialitate şi doi notari publici desemnati de Consiliului Uniunii dintre notarii propuşi de Camere, aceasta comisie fiind prezidata de reprezentantul Consiliului Uniunii, care este şi preşedintele concursului.

Neprezentarea sau, dupa caz, respingerea in doua randuri consecutive a notarului stagiar la examenul de definitivat atrage incetarea contractului de munca precum  si pierderea calitatii de notar stagiar. Aceasta situatia are efecte si in privinta notarului indrumator intrucat acesta este raspunzator pentru pregatirea si indirect pentru  promovarea examenului de catre notarul stagiar. In cazul neprezentarii sau nepromovarii, notarului public ii este interzis a mai angaja, pe o perioada de cinci ani, notari stagiari.

 1. 3. INCETAREA SI SUSPENDAREA  CALITATII  DE NOTAR

Calitatea de notar inceteaza, potrivit art. 23 din Lege, in urmatoarele cazuri :

 • la cerere ;
 • prin pensionarea sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii ;

________________

46 Regulamentul de organizare şi desfăşurare de notar public  pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2199 / C din 05.10.2006

In aceste doua cazuri cererea trebuie depusa la Camera, aceasta   inaintand-o prin Uniune ministrului justitiei care o va solutiona in maxim 15 zile. Pana la solutionare notarul public este obligat sa isi continue activitatea.

 • prin desfiintarea biroului notarial, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acesteia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou notarial in termen de 6  luni ;
 • prin excluderea din profesie, dispusa drept sanctiune disciplinara ;
 • in urma constatarii, prin inspectii repetate, a unei vadite incapacitati de munca ;
 • in urma condamnarii pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni grave47 sau care aduce atingere prestigiului profesiei48 ;
 • in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute la 16 lit. a49, d50 si f51.

Privitor la aceste cazuri constatarea se face de catre ministrul justitiei la sesizarea Consiliului Uniunii sau din oficiu (in cazurile de la lit. e si f).

Prin incetarea  calitatii de notar public si in lipsa existentei unui asociat in biroul notarial respectiv sau a unui alt birou notarial  in acea circumscriptie teritoriala dat fiind caracterul de serviciu public al activitatii notarului, Colegiul director al Camerei delega52 un alt notar public in vederea indeplinirii activitatii notariale pana la numirea in localitate a unui alt notar public titular. Acesta va functiona in masura posibilitatii, in acelasi sediu, in caz contrar Colegiul director stabilind durata delegarii un alt sediu.

__________________

47 Infractiunile  grave sunt cele privitopare la siguranta nationala, infractiunea contra persoanei, cele privitoare la patrimoniu, precum si infractiunea contra pacii si omenirii ;

48 In principiu comiterea oricarei infractiuni aduce atingere prestigiului profesiei, lipsa antecedentelor penale fiind o conditie necesara nu numai la numirea in functie ci si pe toata durata exercitarii acdesteia ;

49 “are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitate de exercitiu a dreptului civil” ;

50 “se bucura de o buna reputatie” ;

51 “este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei” ;

52 Conform art. 38 alin. 1 lit. g din Statut, delegarea se face cu acordul notarului public delegat pentru indeplinirea actelor ce sunt de competenta teritoriala a acelui birou ;

Exercitiul functiei de notar public se suspenda in urmatoarele cazuri (prevazut de art. 24 alin. Lege) :

 • in caz de imcompatilitate53 ;
 • in caz de sanctiune disciplinara54 si in cazul in care impotriva notarului public s-a luat masura arestarii preventive ;
 • in caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea debitului ;
 • in caz de incapacitate temporara de munca.

Suspedarea se face la solicitarea Consiliului Uniunii de catre ministrul justitiei, revocarea acesteia urmand o procedura similara in momentul in care au disparut cauzele ce au determinat-o.

In ceea ce priveste cauzele de la lit. b teza a II-a suspendarea se dispune pana la solutionarea cauzei penale55, iar la lit. d aceasta se dispune numai daca in capacitatea depaseste o perioada de 6 luni.

Pe timpul suspendarii sau in cazul excluderii sigiliul, registrele si lucrarile notarului public vor fi depuse la camera fiind luate cu titlu de dovada.

__________________

53  Incompatibilitatile vor fi prezentate ulterior (Partea a III-a Capitolul 2) ;

54  Prevazuta in art. 41 lit. c din lege ;

55 Suspendarea inceteaza odata cu punerea in libertate sau se transforma in conditiile  aratate anterior in cazul condamnarii excluderea din profesie ;

%d blogeri au apreciat asta: