Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Dreptul Comerţului Internaţional » CONŢINUTUL CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL

CONŢINUTUL CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL


1. Principalele clauze ale contractelor comerciale internaţionale


Conținutul contractelor de comerț internaţional reprezintă totalitatea drepturilor si obligațiilor care dă naștere voința juridica a contractanților materializată într-un contract dat, convenit între participanții la comerțul internaţional.

Conținutul contractului se exprimă prin clauze conform unei clasificări, care pot cuprinde atât clauze generale sau de drept comun, cît şi clauze specifice determinate de particularitățile caracteristice ale acestui contract care la rândul lor pot fi comune tuturor contractelor de comerț internaţional sau particulare, folosite numai în anumite contacte.

2. Clauze generale(necesare) în contractele comerciale internaţionale


In literatura de specialitate s-au conturat câteva repere pentru determinarea în linii generale a conținutului clauzelor necesare după cum urmează:

 1. Clauza privind părțile contractante – este o clauză care constituie o condiție de validitate a actului juridic respectiv şi cuprinsul contractului trebuie să precizeze elementele de identificare a părților;
 2. Clauze referitoare la obiectul contractului – în cazul în care contractul are ca obiect o marfă, este necesar ca părțile să precizeze în conținutul lui elemente suficiente pentru identificarea şi determinarea acei mărfi: denumirea exactă şi completa a ei, tipul, seria şi alte caracteristici specifice de identificare;
 3. Clauzele referitoare la cantitate – în conținutul contractelor de comerț internaţional avînd ca obiect bunuri în natură, trebuie să fie stipulata cel puțin o clauză prin care să se indice cantitatea de marfă care se are în vedere şi unitatea de măsura în baza căreia sunt făcute;
 4. Clauze referitoare la calitate – din conținutul contractului de comerț internaţional nu pot lipsi clauze referitoare la calitatea mărfii şi la modurile de determinarea a acelei calități, a locului, momentului şi modului de determinarea a cesteia, precum şi documentul care o atestă;
 5. Clauze referitoare la reclamațiile de calitate şi cantitate – aceste clauze vor preciza în esența conținutul pe care trebuie să-l aibă reclamația, documentele care trebuie s-o însoțească, obligaţia ce inculpă cumpărătorului pînă la soluționarea reclamației, procedura de comunicare a reclamației, cît şi termenul acordat vânzătorului pentru a comunica răspunsul său cu privire la reclamația formulată de cumpărător.
 6. Clauze ce vizează ambalarea şi marcajul. Părţile trebuie să formuleze o clauză din care să rezulte felul ambalajului, dacă acesta trece în proprietatea cumpărătorului, caz în care se va specifica preţul acestuia sau dacă rămîne proprietatea vînzătorului, caz în care se va specifica termenul de returnare a acestuia. Pentru marcaj se va preciza conţinutul acestuia şi limba sau codul în care se face marcajul.
 7. Clauze prin care se stabilesc obligaţia de livrare a mărfii şi termenele de livrare. Predarea mărfii către cumpărător fiind principala obligaţie a vînzătorului, este necesar ca în contract să se stipuleze clauze precise cu privire la executarea acestei obligaţii, adică în principal termenul (eventual termenul de rezervă), alte clauze prin care se reglementează diverse aspecte privind livrarea mărfii (modalităţile de livrare, locul livrării, cheluielile de livrare, cine suportă riscurile livrării, momentul transmiterii dreptului de proprietate.
 8. Clauze cu privire la expediţia, transportul şi asigurarea mărfii în timpul transportului.
 9. Clauze cu privire la obligaţia de preluare a mărfii.
 10. Clauze referitoare la preţ.

3. Clauze contractuale de asigurare împotriva riscului


Pot fi clasificate în:

 1. Clauze de asigurare împotriva riscurilor valutare;
 2. Clauze de asigurare împotriva riscurilor nevalutare.

Clauzele valutare sunt stipulaţii contractuale care fac parte din grupa clauzelor de menţinere a valorii contractului şi urmăresc protejarea părţilor împotriva riscului aferent variaţiei parităţii monedei de plată în raport cu moneda de cont alească, numite şi clauze de consolidare valutară.

Se disting 3 varietăţi de clauze valutare şi anume:

 1. Monovalutare;
 2. Multivalutare, bazate pe un coş valutar stabilit de părţi;
 3. Multivalutare, bazate pe un coş valutar instituţionalizat.

Clauza monovalutară presupune luarea în considerare de către părţi a 2 monede diferite – una de plată şi alta de cont.

Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar stabilt de părţi este o clauză menită să înlocuiască etalonul, şi poate fi stabilit un coş valutar din 3 sau 5 valute străine şi în funcţie de cursurile de schimb între aceste valute şi moneda de plată, se vor stabili modalităţile de plată a preţului.

Clauza multivalutară bazată pe un coş valutar instituţionalizat. Această clauză este o construcţie juridică definită sub aspectul conţinutului ei ca şi al modului în care operează de către un organ internaţional specializat care stabileşte atît valutele care se includ în cont cît şi metodologia de calcul a modificărilor cursurilor de schimb.

Clauza de opțiune a monedei liberatorii – este stipulaţia în baza căreia părţile exprimă preţul convenit prin 2 sau mai multe monede de plată şi prin care se autorizează  creditorul ca la scadenţă să aleagă între acele monede pe cea liberatorie şi să pretindă debitorului să facă plata în moneda astfel aleasă.

Clauza de opţiune a locului de plată – este o variantă a clauzei monovalutare, în baza căreia creditorul dobîndeşte dreptul de a încasa la scadenţă valoarea prestaţiei sale, calculată pe baza unei valute de cont prestabilită în contract, în locul ales de acesta, dintre cele convenite într-un atare scop, iar debitorul îşi asumă obligaţia de a satisface opţiunea astfel exprimată, plătind în moneda locului ales de creditor.

Clauza clientului cel mai favorizat – este o stipulaţie contractuală pe care vînzătorul sau furnizorul de bunuri sau servicii se obligă să acorde celuilalt contractant cele mai favorabile condiţii pe care le-a acordat eventual, altor parteneri cu privire la contracte, avînd acelaşi obiect.

Clauza ofertei concurente – stipulaţia contractuală prin care vînzătorul îşi asumă obligaţia de a acorda cumpărătorului aceleaşi condiţii pe care le-ar oferi acestuia din urmă, pentru aceeaşi marfă, alţi furnizori concurenţi în materie.

Clauza de hardship (de impreviziune) – este stipulaţia contractuală potrivit căreia devine posibilă modificarea conţinutului contractului atunci cînd pe parcursul executării lui se produc evenimente ce nu puteau fi prevăzute în momentul stabilirii raportului juridic de obligaţie dar care schimbînd substanţial datele şi evenimentele avute în vedere de părţi în momentul perfectării contractului, creează pentru unul dintre contractanţi consecinţe mult prea numeroase pentru a fi echitabil ca acesta să le suporte singur.

Clauza de forţă majoră – este stipulaţia contractuală potrivit căreia contractul se suspendă în caz de forţă majoră, urmînd ca el să continue în perioada de suspendare în noile condiţii, care vor fi negociate între timp.

Clauze de asigurare împotriva riscurilor nevalutare. Riscurile nevalutare ne manifestă cel mai frecvent sub forma riscului de preţ, determinat de modificarea raportului cererii şi ofertei pe piaţă, ori fluctuaţia monetară.

 1. Clauze de recalculare sau de revizuire a preţului;
 2. Clauze de postcalculare a preţului.

4. Clauzele prestabilite în contractul comercial internaţional


Anumite tipuri de contracte în comerţul internaţional se încheie cu o frecvenţă ridicată. Acest fapt a determinat părţile contractante, unele asociaţii profesionale şi organisme neutre să purceadă la concentrarea clauzelor repetabile care apar între aceste contracte în cadrul unor documente care să constituie modele pentru viitoarele contracte de acelaşi tip.

Aceste modele prestabilite pot îmbrăca forme diferite, cele mai frecvente fiind contractele tip (model), condiţiile generale şi contractele cadru.

Contractele tip sunt formulare redactate în formă contractuală, care cuprind clauzele uzuale pentru tipul respectiv de contracte, precum şi spaţii albe corespunzătoare elementelor specifice acelei operaţiuni.

De regulă, părţile încheie contractul chiar pe formular, completînd spaţiile albe, dar pot să-l încheie şi seprat, caz în care formularul este utilizat ca model. De exemplu: contractul tip pentru vînzarea internaţională, elaborat de către Camera de Comerţ Internaţională din Paris.

Condiţiile generale:

Deosebirea dintre contractele tip şi condiţiile generale este preponderent de formă şi anume în timp ce primele constituie de regulă chiar formularul pe care se încheie contractul, condiţiile generale sunt distincte de contracte, fiind de regulă, anexate contractului, mai ales atunci cînd au un conţinut amplu, fie menţionate pe verso-ul contractului.

Contractul cadru. Sunt contracte propriu-zise, ceea ce le caracterizează fiind faptul că ele conţin în principiu 2 categorii de clauze:

 1. Generale, care stabilesc principiile relaţiei contractuale între părţi, fiind însoţite de unul sau mai multe contracte speciale, încheiate între aceleaşi părţi sau între acestea şi terţi, care detaliază elementele contractuale pentru o anumită operaţiune juridică sau pentru o anumită perioadă de timp.
 2. Clauze care au ca obiect o obligaţie de a face, şi anume obligaţia părţilor contractante de a încheia contractele speciale menţionate, spre deosebire de acestea din urmă contracte, care au ca obiect obligaţia de a da, face sau nu face, după caz.

 

 


4 comentarii

 1. ... spune:

  ok,va multumesc

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   LEGE Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, articolul 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

   (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.

   Apreciază

 2. dreptmd spune:

  Din păcate nu avem dreptul să divulgăm date cu caracter personal apropo de sursa informaţiei.

  Apreciază

 3. .... spune:

  Aş vrea sa aflu sursa daca e posibil ..

  Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat: