Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Dreptul Comerţului Internaţional » CONTRACTE MODERNE ŞI COMPLEXE

CONTRACTE MODERNE ŞI COMPLEXE


1. Contractul internaţional de leasing


Noţiunea şi caracterele juridice

Contractul de leasing reprezintă operaţiunea prin care o parte numită finanţator, cumpără un bun de la altă persoană, numită furnizor, pentru a-l închiria altei persoane numită utilizator.

Contractul de leasing este bilateral (multilateral), consensual, intuito personae, comutativ, cu titlu oneros.

Pe plan internaţional, datorită importanţei leasing-ului financiar pentru comerţul internaţional, sub egida UNIDROIT a fost adoptată Convenţia de la Ottawa, 1988 privind leasing-ul financiar internaţional (RM nu este parte).

Contractul de leasing implică mai multe operaţiuni. Contractul de vînzare-cumpărare se încheie între vînzător şi furnizor şi cumpărător – finanţator.

Din momentul în care vînzarea-cumpărarea s-a încheiat, vînzătorul rămîne răspunzător pentru evicţiunea şi viciile bunurilor, dreptul la acţiune fiind la dispoziţia utilizatorului.

Contractul de locaţie este încheiat între finanţator şi utilizator. Riscurile pierderii bunului, chiar pentru caz fortuit, în perioada încheierii acestuia, sunt în sarcina utilizatorului, care trebuie să asigure bunul şi să plătească primele de asigurare.

O altă operaţiune este promisiunea unilaterală de vînzare între finanţator şi utilizator, la începutul contractului de leasing. În conformitate cu această promisiune, la încetarea contractului, utilizatorul poate opta fie pentru restituirea bunului finanţatorului, fie pentru reînnoirea locaţiei, fie pentru cumpărarea bunului la un preţ din care se deduc ratele plătite pe timpul locaţiei.

Forme de leasing. În raport de părţile contractante, leasing-ul este direct şi indirect. Cel direct presupune încheierea nemijlocită a contractului între furnizor şi utilizator. Cel indirect se realizează prin societăţi specializate.

2. Contractul internaţional de factoring


Contractul de factoring este operaţiunea prin care o persoană, aderent, cedează dreptul asupra creanţelor sale comerciale unei alte persoane, factor, ce se obligă să preia activitatea de încasare, în schimbul unei remuneraţii. Contractul de factoring implică trei persoane: aderentul, vânzător de bunuri sau furnizor de servicii; factorul sau cesionarul creanţelor, care este o întreprindere specializată; clientul, cumpărătorul mărfii sau beneficiarul serviciilor. În factoring-ul internaţional, la operaţiune participă un factor din ţara exportatoare şi un factor din ţara importatoare.

Contractul de factoring este bilateral, consensual, cu titlu oneros şi cu executare succesivă. Factoring-ul este un contract de adeziune la clauzele impuse de factor, precum şi intuitu personae în ce priveşte persoana aderentului. Tot contractul de factoring cuprinde şi o clauză de exclusivitate, aderentul cedând creanţele clientului în totalitatea lor, integral sau global.

Operaţiunile de factoring se practică în mai multe forme. După momentul în care se achită creanţele de cesionar, factoring-ul este de două feluri: factoring tradiţional, old line factoring, şi factoring de scadenţă, maturity factoring.

În operaţiunile de factoring tradiţional, factorul plăteşte creanţele imediat, în momentul primirii lor.

În operaţiunile de factoring de scadenţă, factorul plăteşte creanţele, în momentul exigibilităţii lor. Data cesiunii coincide astfel cu data scadenţei creanţelor.

Operaţiunea de factoring are elemente comune cu cesiunea de creanţă şi subrogaţia convenţională. Tot astfel, factoring-ul prezintă asemănări cu împrumutul, mandatul comercial, scontul şi operaţiunea de asigurare-credit.

Transmiterea creanţelor către factor se realizează prin intermediul unei subrogări convenţionale. Prin simpla transmitere a facturilor, fără altă formalitate decât notificarea către debitor, factorul devine proprietarul creanţelor. El dobândeşte toate drepturile şi garanţiile aferente, fără a avea o acţiune în regres împotriva aderentului. Prin excepţie, în situaţia inexistenţei totale sau parţiale a creanţei, factorul are o acţiune în repetiţiune a plăţii nedatorate.

Contractul de factoring poate înceta prin expirarea perioadei stabilite pentru cedarea creanţelor şi reziliere. Prin prisma caracterului intuitu personae, contractul de factoring încetează şi ca urmare a incapacităţii ori morţii aderentului.

3. Contractul de consulting – engineering


Consulting-ul constă în studierea şi cercetarea pentru beneficiar a posibilităţilor tehnice şi comerciale, în baza stadiului actual al ştiinţei şi practicii într-un anumit domeniu şi acordarea corespunzătoare de asistenţă tehnică.

Engineering-ul este un complex de operaţiuni, prealabile sau concomitente, de concepţie şi elaborare, precum şi de coordonare şi executare a proiectelor şi lucrărilor pentru realizarea unui obiectiv. Operaţiunile de engineering se îndeplinesc în cadrul a două faze principale: faza de studii, ce include cercetările în baza cărora se elaborează un proiect, şi faza de executare, ce cuprinde realizarea sau punerea în stare de serviciu a unui obiectiv.

Contractul de consulting-engineering este consensual, intuitu-personae, comutativ şi cu titlu oneros. În mod obişnuit, contractul se încheie în formă scrisă, care este cerută ad probationem. În literatura de specialitate, contractul de engineering este calificat ca un contract nenumit.

Activitatea de consulting-engineering se realizează prin mai multe tipuri de contracte: contracte la cheie, contracte separate şi contracte combinate.

În contractul la cheie, furnizorul livrează un anumit obiectiv în stare de funcţionare, iar clientul plăteşte preţul forfetar (stabilit din timp) prestabilit. Contractul la cheie cuprinde mai multe contracte şi anume: un contract de vânzare-cumpărare, un contract de licenţă, un contract de locaţie de servicii, un contract de împrumut pentru creditul acordat de vânzător.

Contractele separate se încheie pentru fiecare operaţiune.

Contractele combinate implică un furnizor general care răspunde de realizarea obiectivului industrial, cu excepţia construcţiilor civile, care se efectuează de către client. Obiectul contractului de consulting-engineering îl formează operaţiunile prestate, de la simple consultaţii până la realizarea unor proiecte sau obiective.

%d blogeri au apreciat: