Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Dreptul Protecţiei Sociale » ALOCAŢIILE SOCIALE DE STAT ŞI ALTE TIPURI DETIPURI DE ALOCAŢII

ALOCAŢIILE SOCIALE DE STAT ŞI ALTE TIPURI DETIPURI DE ALOCAŢII


Acte normative naționale

 • –Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr.499 din 14.07.1999.
 • –Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, nr.60 din 30.03.2012.
 • –Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
 • –Legea cu privire la veterani, nr.190-XV din 08.05.2003
 • –Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale de stat şi alocaţiilor sociale de stat, nr.929 din 15.08.2006.
 • –Hotărîrile Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, 470/02.05.2006.
 • –  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, nr. 1291 din 27.10.2003.
 • –Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă,  nr. 65 din  23.01.2013

Alocații sociale de stat – sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.1).

 • –se acordă în baza Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, nr.499 din 14.07.99
 • –se stabilesc şi se plătesc de către organele teritoriale de asigurări sociale
 • –sursele pentru plata alocaţiilor – mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale.
 • –se acordă persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova enumerați mai jos
 • –dacă persoana îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor tipuri de alocaţii i se stabileşte o singură alocaţie.

–EXCEPȚIE: alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere

Categoriile de persoane  care beneficiază de alocaţii (art.3)

a)persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;

b)persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;

c)copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;

d)copiii care au pierdut întreţinătorul;

e)persoanele care au atins vîrsta de pensionare;

f)persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;

g)persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere

h)persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere

Alocaţiile se stabilesc în următoarele termene

 

Alocaţiile se stabilesc în următoarele termene:

Plata alocațiilor

 • –se face lunar, pentru luna în curs, în localitatea de domiciliu
 • –alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării
 • –alocaţia neplătită la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia se recuperează fără nici un fel de limite în termen
 • –pentru perioada privaţiunii de libertate se suspendă
 • –sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie din vina beneficiarului (falsificarea actelor, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se recuperează de la acesta, lunar, în baza deciziei CTAS în mărime ce nu depăşeşte 20% din cuantumul alocaţiei. În cazul în care plata alocaţiei încetează, sumele plătite necuvenit se recuperează în baza hotărîrii instanţei de judecată
 • –sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Aceste sume se percep de la persoana culpabilă

ALOCAŢIA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

CONDIŢIILE DE STABILIRE A ALOCAŢIEI

 • pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii
 • pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie
 • pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii
 • NU beneficiază de pensie de asigurări sociale de stat
 • NU se află la întreţinerea deplină a statului.

CUANTUMUL ALOCAŢIEI

Pensia minimă indexată anual pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 30%;
 2. b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 80%;
 3. c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 80%.

ALOCAŢIA PENTRU COPII ÎN CAZUL PIERDERII ÎNTREŢINĂTORULUI

CONDIŢIILE DE STABILIRE A ALOCAŢIEI

 • dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat
 • se stabilește dacă copiii nu se află la întreţinerea deplină a statului

CUANTUMUL ALOCAŢIEI

 • 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil.
 • în cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul alocaţiei se dublează.

RECALCULAREA ŞI SEPARAREA PĂRŢII DE ALOCAŢIE
(în aceleași condiții ca și pensia de urmaș)

ALOCAŢIA PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE

CONDIŢIILE DE STABILIRE A ALOCAŢIEI

 • –se stabileşte cetăţenilor care au atins vîrsta de pensionare conform legislaţiei în vigoare, dar nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat
 • –nu se află la întreţinerea deplină a statului.

CUANTUMUL ALOCAŢIEI

 • 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern

ALOCAŢIA PENTRU ÎNGRIJIRE, ÎNSOŢIRE ŞI SUPRAVEGHERE

CONDIŢIILE DE STABILIRE A ALOCAŢIEI

 • Beneficiari – persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu:

a)un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani

b)persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie

c)persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.

 • Se acordă concomitent cu alte prestații sociale DACĂ persoanele îngrijite nu sunt:
 • beneficiare ale serviciului de asistenţă personală instituit Hotărîrii nr.314 din din  23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate
 • la întreţinerea deplină a statului;
 • beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

CUANTUMUL ALOCAŢIEI PENTRU ÎNGRIJIRE, ÎNSOŢIRE ŞI SUPRAVEGHERE

75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern .

AJUTORUL DE DECES

CONDIŢIILE DE STABILIRE A ALOCAŢIEI

– dacă decedatul nu era persoană asigurată în cadrul sistemului public de asigurări sociale sau fiind asigurat confirmă un stagiu de cotizare mai mic de 3 ani

–se acordă o singură dată unei persoane care poate fi, după caz, membru al familiei, tutore, curator sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile legate de înmormîntare.
     

CUANTUMUL AJUTORULUI DE DECES
stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.
 2014/2015 – 1100 lei

INFORMAŢIE
privind beneficiarii de pensii și alocaţii sociale de stat aflaţi la evidenţă Casei Naţionale de Asigurări Sociale la situaţia de 01.01.2015
Sursa: http://www.cnas.md/lib.php?l=ro&idc=244&nod=1&

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
( art.2 alin.1)

– invalizilor de război (militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special), persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:

 • –DIZABILITATE SEVERĂ – 700 DE LEI;
 • DIZABILITATE ACCENTUATĂ – 550 DE LEI;
 • DIZABILITATE MEDIE– 475 DE LEI;

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
( art.2 alin.2,3)

 • –participanţilor la cel de-al doilea război mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944) din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri,  persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al doilea război mondial în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice – 400 DE LEI
 • –soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial ori la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate căzuţi la datorie sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit – 250 DE LEI

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
( art.2 alin.4,5)

 • –copiilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial ori la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate căzuţi la datorie, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi sau ai invalizilor de război decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani – 250 de lei pentru fiecare;
 • –unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din rîndurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate) la acţiunile de luptă în timp de pace sau şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi – 500 de lei; în cazul părinţilor, inapţi de muncă, aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale;

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
( art.2 alin.6,7) –

 • –persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial – 175 DE LEI;
 • –persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora (lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă la care au participat cetăţeni ai Republicii Moldova este anexată la Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani) – 100 DE LEI;

Alocaţii lunare de stat  acordate în baza Legii  cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr.121-XV din 03.05.2001.
( art.2 alin.8,9)

 • –militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova – 100 de lei;
 • –victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 100 de lei.

 Alocaţii nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat stabilite în baza Legea cu privire la veterani, nr.190-XV din 08.05.2003
(art.21-24)

–Au  dreptul  la  alocaţie  nominală  cetăţenii  Republicii  Moldova  –  beneficiari  de  pensii  (pentru  limită  de  vârstă,  de  invaliditate,  de  urmaşi,  pentru vechimea în muncă):

 • –persoanele decorate cu distincţii de stat în temeiul Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la  distincţiile de stat ale Republicii Moldova;
 • –persoanele decorate cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincţiile de stat ale Republicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.

–CUANTUMURILE ALOCAŢIILOR NOMINALE

–persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice şi celor decorate cu medalii – 25 de lei;

–persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii” „Ştefan cel Mare”şi „Slava Muncii” de clasele I, II şi III şi persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 50 de lei;

–persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu medalii şi ordine – 50 de lei;

–persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii” „Ştefan cel Mare” şi „Slava Muncii” de clasele I, II şi III şi persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 500 de lei.

Persoanelor care se încadrează în două categorii de beneficiari li se stabileşte o singură alocaţie nominală, la alegere.

MODUL DE STABILIRE A ALOCAŢIILOR NOMINALE

 • se stabileşte de la data depunerii cererii cu toate actele necesare, dar nu mai devreme de data stabilirii pensiei.
 • pentru persoanele care au beneficiat anterior de majorări la pensie pentru merite deosebite faţă de stat, alocaţia nominală se stabileşte începînd cu data de 1 mai 2003.

–Procedura de contestare a deciziilor organelor ce stabilesc şi plătesc alocaţiile

 

%d blogeri au apreciat asta: