Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Dreptul Protecţiei Sociale » PROTECȚIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. PENSIA DE DIZABILITATE (INVALIDITATE)

PROTECȚIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI. PENSIA DE DIZABILITATE (INVALIDITATE)


1.Dizabilitatea: definire legală, criterii și factori de determinare a dizabilități

2.Organe de determinare a dizabilității și capacității de muncă

3.Cauzele, formele și gradele de dizabilitate

4.Determinarea dizabilității la copii și la adulți

5.Termenele de stabilire a dizabilității

6.Pensia de dizabilitate acordată persoanelor ce au suferit în urma unei afecţiuni generale, în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

7.Pensia de dizabilitate acordată militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne

8.Pensia de dizabilitate acordată persoanelor ce au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. de la Cernobîl.

Acte normative internaționale

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din10.12.1948. Ratificată prin Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM nr.217 din 28.07.1990
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat la 16.12.1966, în vigoare de la 03.01.1976. Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr.217 din 28.07.1990
 • Declaraţia drepturilor persoanelor cu handicap din 09.12.1975. Ratificată de Republica Moldova la 13.05.1995
 • Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la 13.12.2006. Semnată de Republica Moldova la 30.03.2007 și ratificată la 09.07.2010.
 • Carta Socială Europeană – revizuită, adoptată la Strasbourg la 03.05.1996. Ratificată parţial prin Legea nr.484-XV din 28.09.2001

Acte normative naționale

 • Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare 27.08.1994. (cu modificări)
 • Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, nr.60 din 30.03.2012.
 • Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr. 156-XIV din 14.10.1998.
 • Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr.1544-XII din 23.06.1993
 • Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populație, nr. 121-XV din 03.05.2001.
 • Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr.909-XII din 30.01.92, nr. 756 din 24.12.1999.
 • Hotărîrea cu privire la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă, nr. 65 din  23.01.2013
 • Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, nr. 328 din 19.03.2008.

Conform art.2 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, nr.60 din 30.03.2012.

DETERMINAREA  DIZABILITĂŢII 

Competenţele de bază ale CN/T -DDCM (art.12 alin.2 din Lege și pct.5 și 6 din Regulament)

Documente necesare pentru determinarea dizabilităţii. Instrucțiunea privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărîrea nr. 65 din  23.01.2013

 • CEREREA SCRISĂ a persoanei sau reprezentantului legal
 • FORMULARUL DE TRIMITERE F-088/e al instituţiei medico-sanitare – valabil 45 zile calendaristice
 • ACTELE DE STUDII, DOCUMENTELE CE ATESTĂ INSTRUIRI, CALIFICĂRI, RECALIFICĂRI
 • FORMULARUL NR.3 eliberat de instituţia în care persoana este angajată, care să conţină caracteristica persoanei şi a funcţiei deţinute, condiţiile de la locul de muncă, toate funcţiile vacante din cadrul instituţiei şi cerinţele faţă de acestea
 • În cazul persoanelor aflate la evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială, de asigurări sociale sau de ocupare a forţei de muncă şi care se prezintă la expertiză pentru prima dată sau în mod repetat (reexpertizare), FORMULARUL NR.5 completat şi eliberat de structurile menţionate privind prestaţiile şi serviciile sociale de care persoana beneficiază. (dacă nu este în baza de date electronică)
 • în cazul nou-născuţilor, al preşcolarilor, al elevilor şi al studenţilor, FORMULARUL NR.4 completat şi eliberat, după caz, de serviciul de intervenţie timpurie, de serviciul asistenţă psihopedagogică, de instituţia preşcolară sau de instituţia de învăţămînt, care să conţină date privind starea sănătăţii persoanei, caracteristica persoanei şi a condiţiilor ei de studii, alte circumstanţe ale procesului instructiv-educativ
 • ELIBERAREA FORMULARELOR – 3 ZILE LUCRĂTOARE LA SOLICITAREA ÎN SCRIS

Factori de bază pentru determinarea dizabilităţii  (art.14 alin.1 din Lege)

Criterii de bază pentru determinarea dizabilităţii  (art.14 alin.2 din Lege)

Stabilirea dizabilității la copii

Stabilirea dizabilității adulți și copii între 16-18 ani încadrați în cîmpul muncii

Cauzele dizabilității

Termenele de stabilire a dizabilității (art.42 din Instrucțiune)

 • dacă persoanele se adresează prima dată – pe un termen de un an sau, după caz, pe un termen de 6 luni.
 • în cazuri severe – pe doi ani
 • dacă dereglările funcţionale sînt ireversibile – fără termen de reexaminare, în unele situații reexpertizarea realizînu-se după o perioadă de  5-7 ani.
 • la copii, în cazul în care dereglările funcţionale sînt ireversibile – pînă la vîrsta de 18 ani.

Modul  de eliberare a certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă

 • CT-DCM și CS-DDCM la stabilirea dizabilităţii, întocmesc şi eliberează persoanei
 • CERTIFICATUL DE DIZABILITATE ŞI CAPACITATE DE MUNCĂ
 • PROGRAMUL INDIVIDUAL DE REABILITARE ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ
 • Cotorul certificatului se expediază în termen de 5 zile CTAS, iar copia autentificată de Consiliu a cotorului – structurii teritoriale de asistenţă social
 • Persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este informată şi atenţionată de către consilii cu privire la responsabilitatea pentru păstrarea documentelor enumerate.
 • În cazuri excepţionale (motive obiective), cînd certificatul şi/sau programul individual au fost pierdute sau deteriorate complet, persoana va plasa anunţul respectiv în presă, eliberîndu-i-se ulterior duplicat, conform cererii depuse.

Soluționarea litigiilor

Pensia de dizabilitate (PD) stabilită în baza Legii privind pensiile de asigurari sociale de stat, art.18-23

PD stabilită în urma unei afecțiuni generale (art.20)

PD stabilită în urma unei afecțiuni generale (art.20)

 • beneficiarilor de PD cauzată de un accident de muncă sau boală profesională
 • persoanelor cu dizabilități din copilărie
 • persoanelor a căror dizabilitate a survenit în legătură cu îndeplinirea serviciului militar în termen
 • S.C. – în raport cu vîrsta, de la data constatării iniţiale a dizabilității.
 • dacă aceste persoane nu au realizat S.C. necesar pînă la data constatării iniţiale a dizabilității, S.C. la data adresătii pentru acorfarea PD – afecțiune generală.

CUANTUMUL PENSIEI DE DIZABILITATE
Art. 21 din Lege şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.328 din 19.03.2008

Stagiul de cotizare a fost realizat înainte 1 ianuarie 1999 sau a fost realizat după 1 ianuarie 1999, dar este mai mic de un an.

 • severă   PDv = 130 + 0,20 × Sm × K
 • accentuată PDv = 125 + 0,15 × Sm × K
 • medie PDv = 85 + 0,07 × Sm × K

CUANTUMUL PENSIEI DE DIZABILITATE
Art. 21 din Lege şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.328 din 19.03.2008

PD ACORDATĂ MILITARILOR, PERSOANELOR DIN CORPUL DE COMANDĂ ŞI DIN TRUPELE ORGANELOR AFACERILOR INTERNE
Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr.1544-XII din 23.06.1993

Cuantumul pensiei de dizabilitate pentru militari se stabileşte în baza art.22 în raport procentul din soldă.

Dizabilitatea este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de la doilea război mondial, în cazul lichidării urmărilor catastrofei de la Cernobîl, îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar (de serviciu) ori de afecţiuni legate de aflare pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în cel de al doilea război mondial, precum şi de participare la lichidarea urmărilor catastrofei de la Cernobîl sau la acţiuni de luptă în timp de pace

SEVERĂ ŞI ACCENTUATĂ – 75 % (PDmin.=504lei), MEDIE – 50 % (PDmin.=252lei)

Dizabilitatea este cauzată de o schilodire în accident nelegat de îndeplinirea îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau de o afecţiune contractată în perioada îndeplinirii serviciului.

SEVERĂ – 75 %, ACCENTUATĂ – 55 % (PDmin.=336lei), MEDIE – 30 % (PDmin.=168lei).

Acest procentaj nu se aplică la calcularea pensiei de invaliditate a militarilor în termen.

PD ACORDATĂ MILITARILOR, PERSOANELOR DIN CORPUL DE COMANDĂ ŞI DIN TRUPELE ORGANELOR AFACERILOR INTERNE
Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, nr.1544-XII din 23.06.1993

Dacă persoanele cu dizabilități din rîndurile militarilor au satisfăcut serviciu prin contract; în corpul de comandă; în trupele organelor afacerilor interne și au vechimea în muncă necesară stabilirii pensiei pentru vechime în muncă (20 ani) li se poate stabili PD în mărimea pensiei pentru vechime în muncă în următoarele proporții:

 • vechime în muncă de 20 de ani – 50 %,
 • iar pentru cei pensionaţi la limită de vîrstă sau de motive de boală – 55 %;
 • pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – 3 % din sumele respective ale soldei, dar în total nu mai mult de 75 % din aceste sume.

Dacă nu este stabilită conform Legii cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie alocație socială de stat, atunci PD se majorează următoarelor categorii de persoane:

 • Militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne care au luat parte la acţiuni de luptă în timp de pace – cu 135 lei.
 • Persoanelor supuse pe nedrept represiunilor, recluziunii sau tratamentului în instituţii de psihiatrie – cu 75 lei.
 • Persoanelor supuse represiunilor nedrepte şi familiilor acestora, care s-au aflat în locuri de exil (deportare) – cu 35 lei.
 • Persoanelor condamnate pentru infracţiuni politice şi ulterior reabilitate care s-au aflat în locuri de recluziune şi foştilor deţinuţi în lagăre de concentrare fasciste, în ghetouri şi în alte locuri de deţinere forţată – cu 300 lei.

PD acordată persoanelor care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl
Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr.909-XII din 30.01.92

Art.18 din lege fixează înlesniri la calcularea salariului mediu lunar pentru stabilirea PD, specificându-se că la determinarea salariului mediu lunar se iau în calcul oricare 5 ani consecutivi.

La dorinţa solicitantului pensiei, salariul lunar mediu pentru calcularea pensiei poate fi luat din orice perioadă din 12 luni de lucru în zona de înstrăinare. Dacă solicitantul pensiei a lucrat în această zonă mai puţin de 12 luni, salariul lunar mediu se calculează prin împărţirea sumei totale a salariului pentru lunile calendaristice de lucru la numărul de luni.

În afară de aceasta, salariul mediu lunar pentru persoanele care au lucrat în zona de înstrăinare mai puţin de 12 luni poate fi calculat în felul următor: de la început se calculează salariul zilnic mediu prin împărţirea sumei totale cîştigate în această perioadă la numărul de zile lucrate în zona de înstrăinare, apoi se calculează salariu lunar mediu prin înmulţirea salariului zilnic mediu la 30 de zile calendaristice.

Suplimente la PD acordată persoanelor care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl

Se majorează PD participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl care au lucrat în zona de înstrăinare în anii: 1986, indiferent de numărul de zile lucrate; 1987, nu mai puţin de 10 zile lucrătoare; 1988, nu mai puţin de 14 zile lucrătoare:

 • Persoane cu dizabilitate severă, cu 65 lei;
 • Persoane cu dizabilitate accentată, cu 50 lei;
 • Persoane cu dizabilitate pronunțată, cu 35 lei.

Dacă nu se încadrează în aceste categorii PD se majorează cu 18 lei.


12 comentarii

 1. Elena spune:

  Buna ziua .Sunt Elena si am o întrebare ,am un băiat de nouă ani și e invalid de gradul doi sever vede doar un procent si i sa prelungit pensiunea pînă la 18 ani .avem dreptul la indemnizația pentru perioada rece a anului si de ce documente avem nevoie?(Noi nu avem casa stăm cu chirie )si copilul cu așa probleme de sănătate are nevoie de însoțitor pentru că el si co ochelari vede 25procente .

  Apreciază

  • dreptmd spune:

   Conform Hotărîrii de Guvern nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sau străini.

   De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
   a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
   b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
   c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
   d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani;
   e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
   f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

   Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1)

   Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul străinilor specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova iar, după caz, următoarele acte confirmative:

   a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
   b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
   c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
   d) copia deciziei de plasament în instituţie;
   e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
   f) copia contractului de arendă, locaţiune;
   g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
   h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
   i) copia certificatului de naştere al copilului;
   j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
   k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.

   Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

   Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: