Drept MD

Acasă » Cursuri universitare » Insolvabilitatea » ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂŢII

ADMINISTRATORUL INSOLVABILITĂŢII


 

 1. Administratorul insolvabilităţii ca o figura centrala in procesul de insolvabilitate;
 2. Conditiile de ocupare a funcţiei de administrator;
 3. Atribuţiile administratorului insolvabilităţii;
 4. Desemnare, destituirea şi demisia administratorului.

1. Administratorul insolvabilităţii ca o figura centrala in procesul de insolvabilitate


Legea Insolvabilităţii defineşte administratorul ca fiind acea persoană desemnată în condiţiile legii pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi/sau pe durata restructurării în conformitate cu competenţele stabilite de prezenta lege.

În conformitate cu definiţia dată de legiuitor, putem desprinde următoarele elemente despre figura centrală a administratorului pe care acesta o ocupă în procesul de insolvabilitate:

 1. Supraveghează şi administrează bunurile debitorului în procesul de insolvabilitate, în perioda de observaţie;
 2. Introduce acţiuni în instanţa de insolvabilitate pentru declararea nulităţii actelor juridice încheiate de debitor;
 3. Depune cerere privind încetarea procedurii de restructurare şi intrarea în faliment[1];
 4. Preluarea în posesiune şi administrare, inclusiv prin executare silită, a bunurilor ce aparţin masei debitoare;
 5. Expediază o notificare tuturor creditorilor cunoscuţi pentru ca aceştia să înainteze creanţele faţă de debitorul insolvabil, precum şi îndeplineşte alte atribuţii care i se conferă în puterea legii.

În dependenţă de fazele procesului de insolvabilitate, administratorul se întruneşte sub următoarele forme:

 1. Administratorul provizoriu – de la depunerea cererii introductive pînă la prima adunare de raportare – administrator provizoriu. Acesta este propus instanţei de către debitor sau creditor. Dacă ei nu vin cu propunerea, instanţa îl numeşte în mod aleatoriu pe acesta. Creditorii pot menţine pe poziţie persoana administrator pe poziţie de administrator, sau îl poate înlocui, acesta purtînd denumirea de adminstrator al insolvabilităț
 2. Administratorul insolvabilităţii;
 3. Administrator în proces de restructurare – atunci cînd întreprinderea este pusă în proces de solvabilitate. La constatarea dispariţiei riscului de insolvabilitate, se va elabora un plan de restructurare.
 4. Condiţiile de ocupare a funcţiei de administrator

Vechea legislaţie din ‘92, permitea ca pe poziţie de administrator să fie şi o persoană juridică, numite pe atunci întreprinderi de consulting. Ele trebuiau să aibă o formă juridică a unei societăţi comerciale, avînd licenţă în acest sens. Mai nou, adminstrator al insolvabilităţii poate fi doar o persoană fizică.

2. Condiţiile de ocupare a funcţiei de administrator


 • Să fie persoană fizică (cetăţean al R. M.);
 • Să aibă studii superioare;
 • Să aibă domiciliul permanent în R. M.;
 • Să aibă cel puţin 5 ani de activitate în domeniile economice, financiar, judiciar;
 • Să dispună de certificat de instruire profesională în vederea desfăşurării calităţii de întreprinzător;
 • Să nu aibă antecedente penale.

Referitor la studiile superioare, hotărîrea explicativă a plenului CSJ menţionează expres ramurile de studii superioare, acestea fiind administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic.

Deşi legea insolvabilităţii nu stipulează expres condiţiile de ocupare a funcţiei de administrator şi nici măcar nu face trimitere în acest sens la vreun act normativ, le găsim totuşi în Ordinul Camerei de licenţiere privind condiţiile de licenţiere şi lista documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru activitatea  de administrator al insolvabilităţii.

Nu pot fi desemnaţi în calitate de administrator:

 • Membrii organelor de conducere ale debitorului, persoanele care au deţinut funcţii în organele de conducere ale debitorului sau persoanele care deţin cote de participaţie ori acţiuni în capitalul social al debitorului;
 • Persoanele care au deţinut funcţii de conducere sau care au fost asociaţi ai unui alt debitor declarat insolvabil în ultimele 24 de luni;
 • Asociaţii cu răspundere nelimitată în societăţile în nume colectiv şi în comandită;
 • Persoanele cu antecedente penale;
 • Persoanele lipsite, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de dreptul de a administra întreprinderi şi alte persoane juridice;
 • Persoanele apropiate sau dependente de judecătorul care examinează cazul de insolvabilitate.

Ordinul amintit mai sus nu menţionează însă nimic despre faptul că administrator nu poate fi persoana care este lipsită în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, de capacitatea de exerciţiu.

Administratorul trebuie să fie înregistrat, dat fiind faptul că activitatea acestuia este una comercială. El trebuie înregistrat în Registrul de Stat al Întreprinzătorilor Individuali, calitatea de întreprinzător fiind o condiţie pentru ocuparea funcţiei de administrator.

3. Atribuţiile administratorului insolvabilităţii


Conform art. 66, al Legii Insolvabilităţii, administratorul are următoarele atribuţii principale:

 1. examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura de insolvabilitate în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la insolvabilitate, menţionîndu-se persoanele cărora le-ar fi imputabile şi premisele angajării răspunderii acestora în condiţiile legii, prezentarea acestui raport instanţei de insolvabilitate în termenul stabilit de ea;
 2. deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producţie, a depozitelor, spaţiilor comerciale şi administrative, altor asemenea; evacuarea bunurilor şi a persoanelor din încăperile ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului, partajarea lui, adoptarea de măsuri pentru conservarea masei debitoare;
 3. notificarea creditorilor, verificarea creanţelor şi, după caz, formularea de obiecţii referitor la ele, întocmirea tabelelor de creanţe;
 4. primirea remuneraţiei în modul stabilit de lege;
 5. solicitarea şi primirea gratuită de la participanţii la procesul de insolvabilitate, de la alte persoane, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, a informaţiilor şi explicaţiilor necesare pentru executarea atribuţiilor, precum şi de la debitor a informaţiilor despre veniturile şi bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv despre cele care se află în proprietate comună pe cote-părţi;
 6. solicitarea instanţei de a dispune participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne la executarea atribuţiilor;
 7. exercitarea dreptului de acces în spaţiile de serviciu ale debitorului, studierea documentelor care se află acolo, efectuarea, după caz, a expertizei activităţilor cuprinse în procedurile derulate la cererea instanţei sau a altor organe, inclusiv în procedură de urmărire penală;
 8. încheierea de tranzacţii, stingerea datoriilor, dispunerea încetării fidejusiunii, renunţarea la garanţii reale cu condiţia confirmării acestor acţiuni de către adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor;
 9. colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în posesiunea unor terţi;
 10. administrarea conturilor bancare speciale, destinate acumulării mijloacelor băneşti obţinute în procesul de insolvabilitate, denumite în continuare conturi de acumulare. Astfel de conturi se deschid în băncile care nu sînt creditori ai debitorului; etc.

4. Desemnare, destituirea şi demisia administratorului


Desemnarea. Potrivit art. 63, alin. 1, administratorul este desemnat de către instanţa de insolvabilitate, pentru a-şi îndeplini atribuţiile în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procesul de restructurare.

La etapa intentării procesului, instanţa desemnează candidatura administratorului provizoriu, propusă de autorul cererii introductive. În cazul cînd cel care a depus cererea nu a desemnat candidatura pentru poziţia de administrator, instanţa va desemna persoana acestuia în mod aleatoriu.

Potrivit art. 64 al legii, persoanele care întrunesc condiţiile de administrator, pot solicita înregistrarea lor în lista administratorilor şi lichidatorilor, întocmită şi actualizată de către instanţa de insolvabilitate. Lista trebuie să se afişeze în incinta instanţei de insolvabilitate.

Destituirea. La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administraţiei publice centrale de specialitate sau autorităţilor administraţiei publice locale, sau din oficiu, instanţa de insolvabilitate poate destitui administratorul din motive întemeiate, inclusiv dacă acesta:

 • nu îndeplineşte condiţiile privind indicatorii de performanţă;
 • depăşeşte sau nu respectă atribuţiile ce îi revin prin lege, încalcă legislaţia;
 • se află în conflict de interese cu orice parte în proces;
 • cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege;
 • se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.

Prin încheierea de destituire, instanţa de insolvabilitate desemnează un alt administrator/lichidator, în condiţiile stabilite la art. 63, la propunerea comitetului creditorilor ori, dacă nu este constituit, la propunerea adunării creditorilor, ori, în lipsa unor astfel de propuneri, în mod aleatoriu, din lista administratorilor şi a lichidatorilor.

Demisia. Administratorul poate fi destituit din funcţie şi la demisia acestuia. Dacă instanţa consideră motivele demisiei întemeiate, administratorul va trebuie să-şi continue activitatea pînă la desemnarea altui administrator.

Administratorul/lichidatorul desemnat poate chema în judecată orice administrator/lichidator precedent pentru daunele pricinuite masei debitoare sau creditorilor.

Răspunderea administratorului

Administratorul va purta răspundere disciplinară, penală, materială, administrativă (contravenţională) pentru eventualele acţiuni ilegale comise în procesul de insolvabilitate. Astfel, de exemplu: administratorul va fi obligat să repare toate prejudiciile cauzate creditorilor sau altor participanţi la procesul de insolvabilitate (debitorul) în cazul încălcării de către acesta a legii sau a împuternicirilor.

Nu va răspunde doar în cazul în care acesta a fost de bună – credinţă. Răspunderea poate surveni şi în urma unor acţiuni ale administratorului. De exemplu: cînd acesta nu a cerut nulitatea relativă unor contracte păgubitoare ale debitorului, încheiate anterior intentării procesului de insolvabilitate. Un alt exemplu: omisiunea exercitării acţiunii oblice şi celei pauliene.

La acţiunea pauliană acesta trebuie să ceară nulitatea actelor întocmite cu rea-credinţă de debitor.

La acţiunea oblică acesta trebuie să solicite restituirea bunurilor sau executarea obligaţiei creditorilor debitorului.

[1] Art. 5, alin. 5, lit. j, Legea Insolvabilităţii R. M.


Un comentariu

 1. […] Moscalu este numit administrator de insolvabilitate la SA Alfa. Legea Insolvabilităţii defineşte administratorul ca fiind acea persoană desemnată în condiţiile legii pentru supravegherea sau administrarea […]

  Apreciază

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: