Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

  • 2,779,998 vizite
Reclame

Clauza de preciput – natura juridică


  1. Clauza de preciput – origine și reglementare

Etimologic, „preciput” provine din latinescul praecipio, ere, însemnând „a apuca înainte”[1]. Clauza de preciput din legislația națională își are originea în prevederile dreptului francez, transpunând modelul acestuia cu unele modificări. Această instituție își găsește reglementarea în art. 333 Cod civil care prevede în alin. (1) că „prin convenție matrimonială se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate”.

Obiectul clauzei de preciput constă „în unul sau mai multe bunuri comune, bunuri ce se impun a fi individualizate în cuprinsul convenției matrimoniale”[2] sau altfel spus bunuri privite ut singuli. Alin. (1) teza a II-a art. 333 C. civ. conferă clauzei de preciput atât caracter unilateral, cât și caracter bilateral, astfel aceasta poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soți sau numai în beneficiul unuia dintre ei.

Important de menționat este faptul că prin instituirea clauzei de preciput nu poate fi adusă atingere drepturilor creditorilor comuni ai soților, bunurile obiect al clauzei nefiind insesizabile, adică pot fi urmărite și executate silit de către aceștia.

Actualul Cod civil instituie în art. 333 alin. (4) o serie de cazuri ce atrag caducitatea clauzei de preciput, și anume atunci când comunitatea încetează în timpul vieții soților prin divorț, anularea ori nulitatea căsătoriei. Un alt caz de caducitate îl constituie predecesul soțului beneficiar ori când aceștia sunt comorienți sau codecedați, dar și în situația îndestulării creanțelor creditorilor comuni prin vânzarea bunurilor ce fac obiectul clauzei de preciput.

Un alt aspect reglementat de Codul civil vizează executarea clauzei de preciput, stabilind că aceasta se face în natură, ca regulă, iar atunci când acest lucru nu este posibil executarea se face prin echivalent. (mai mult…)

Reclame

Debitori insolvabili şi anularea creanţelor


Sursa: Legestart.ro

În serialul nostru privind modificările la Codul de procedură fiscală, notăm mai jos noutăţi privind modalităţi particulare de stingere a creanţelor fiscale. Modificările şi completările au fost introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, în vigoare din data de 3 septembrie, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/2017.

Ce face fiscul în caz de insolvabilitate?

A fost reglementat expres faptul că în analiza insolvabilităţii unui debitor intră cumulativ atât veniturile acestuia cât şi bunurile urmăribile. În situaţia în care veniturile şi bunurile urmăribile ale debitorului au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, organul fiscal comunică debitorului procesul-verbal de insolvabilitate.

În plus, se reglementează categoriilor de debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile prin corelare cu pragul pentru valoarea bunurilor care nu se sechestrează (acestă valoare este mai mică de 1% din valoarea obligaţiilor de plată în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este peste 500.000 lei).

Potrivit modificării aduse de O.G. nr. 30, este insolvabil fără venituri sau bunuri şi debitorul care are bunuri şi venituri dar valoarea acestora este mai mică de 1% din valoarea obligaţiilor de plată în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată depăşeşte 500.000 lei.

Astfel, în noua redactare, se prevede că este insolvabil debitorul ale cărui venituri şi/sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile. În acest sens, organul fiscal comunică debitorului procesul-verbal de insolvabilitate.

Prin completările aduse aici, se consideră debitori care NU au venituri sau bunuri urmăribile şi următoarele categorii:

a) debitorii ce deţin în proprietate bunuri a căror valorificare acoperă cel mult cheltuielile estimate de executare silită;

b) debitorii care deţin în proprietate bunuri a căror valoare se încadrează în limita pragului prevăzut la art. 238 alin. (7) lit. b). Pragul la care se face trimitere a fost introdus la executarea silită prin sechestru pentru valorificare şi este cel menţionat mai sus, respectiv valoarea bunurilor este mai mică de 1% în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este peste 500.000 lei.

Pentru obligaţiile fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare silită dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă separată pe baza procesului-verbal de insolvabilitate. Reamintim această procedură, despre care vom vorbi mai jos.

Anularea creanţelor fiscale

În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare silită poate aproba anularea debitelor respective.

În cazul obligaţiilor fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea obligaţiilor fiscale.

Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile.

Obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea altor persoane, potrivit legii.

Aici intervine o reglementare de procedură nouă, şi anume că obligaţiile fiscale datorate de debitori, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau profesii libere, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi, se anulează după radiere, inclusiv în situaţia în care obligaţiile au fost preluate de alţi debitori în conformitate cu prevederile art. 23.(vezi Documentarul de la sfârşit)

S-a apreciat că, în lipsa unei astfel de prevederi se poate înţelege că obligaţiile datorate de aceştia rămân în evidenţa lor fiscală pe toata perioada de prescripţie, chiar dacă asupra acestora statul nu se mai poate îndrepta.

Tot ca noutate semnalăm prevederile potrivit cărora creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central şi local se anulează şi în următoarele situaţii:

a) ulterior închiderii procedurii insolvenţei, în situaţia în care creanţele nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;

b) ulterior  închiderii procedurii de reorganizare judiciară, în situaţia în care creanţele fiscale nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat. Pe toată perioada derulării procedurii insolvenţei sau reorganizării judiciare, după caz, aceste creanţe – ATENŢIE – nu se sting.

Documentar

Codul de procedură fiscală

Art. 23. Preluarea obligaţiei fiscale

(1) În cazul în care obligaţia fiscală nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următoarele persoane:

a) moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condiţiile dreptului comun;

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz;

c) alte persoane, în condiţiile legii.

(2) Debitorii care preiau obligaţia fiscală potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se substituie vechiului debitor, în condiţiile legilor care reglementează încetarea existenţei persoanelor în cauză.

(3) Persoana fizică care desfăşoară o profesie liberă răspunde pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului. Dispoziţiile art. 31, 32 şi ale art. 2.324 alin. (3) din Codul civil sunt aplicabile.

Avocații, despre examinarea dosarelor de insolvabilitate în instanțele de fond. CSM: Modificările nu au fost consultate


Sursa: Bizlaw

Modificările făcute la Codul de procedură civilă prin care competența de examinare a dosarelor de insolvabilitate a fost trecută de la curțile de apel la judecătorii, nu au fost consultate cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Președintele CSM, Victor Micu,  a declarat că modificările nu au fost avizate de către instituția pe care o conduce și nici nu s-a știut despre acestea. Contactat de BizLaw, autorul amendamentului făcut la Codul de procedură civilă, Anatolie Zagorodnâi, nu a răspuns la telefon pentru a explica raționamentul modificării, efectuată fără consultări.

Președintele CSM a mai declarat că, la următoarea ședință a Consiliului, va fi discutat acest subiect. Preliminar, Victor Micu a precizat că, deoarcere legea este în vigoare, se va discuta ca să fie desemnați judecători în instanțele de fond care să fie specializați pe dosare de insolvabilitate.

”Vom desemna judecătorii în sediile centrale ale judecătoriilor. Judecătorii vor face cursuri de specializare”, a declarat Victor Micu.

În același timp, în avocatură părerile, referitoare la aceste modificări, sunt diferite.

Vladimir Palamarciuc, avocat BAA ”Țurcan Cazac”: Modificarea la Codul de procedură civilă, intrată în vigoare pe 5 ianuarie 2018, cu privire la transferul competenței în dosarele de insolvabilitate de la curțile de apel la judecătorii este una spontană și cred că reprezintă o surpriză pentru mulți practicieni. Aparent, oportunitatea modificării competenței judecătorești nu a fost dezbătută în detaliu. Or, nici nota informativă la proiectul de lege (publicată pe site-ul Parlamentului) nu se referă la modificarea privind competența în procedura de insolvabilitate, în schimb celelalte modificări sunt abordate succint.

Dosarele în domeniul insolvabilității se caracterizează prin grad de complexitate foarte înalt. Consiliul Superior al Magistraturii (a se vedea Hotărârea CSM Nr. 518/24 din 1 august 2017) estimează dosarele privind intentarea procesului de insolvabilitate cu grad de complexitate cel mai înalt (10 din 10). În ultimii ani, noua lege și practica în domeniul insolvabilității au fost discutate în grupuri de lucru instituționale, coordonate de Ministerului Economiei. Participarea la acele discuții și informația disponibilă arată că subiectul modificării competenței instanțelor în procesele de insolvabilitate nu a fost discutat. Or, în caz contrar, consider că ar fi necesar de întreprins pași sistematici de pregătire a cadrului instituțional la modificarea deja operată.

Regulile model internaționale, cum ar fi Ghidul UNCITRAL privind legea insolvabilității, recomandă ca judecătorii (dar și personalul auxiliar), implicați în examinarea proceselor de insolvabilitate, să fie instruiți și să posede cunoștințe speciale pentru a administra cauzele respective. Ținând cont de gradul de intervenție și solicitare procesuală a judecătorului în cadrul unui proces de insolvabilitate, cred că modificarea legislativă va avea impact advers (cel puțin o perioadă) asupra duratei de examinare a cauzelor și va afecta certitudinea participanților în exercitarea drepturilor și obligațiilor sale.

Viorica Grecu, avocat: Am fost tot timpul pentru aceea ca, prin normele de competență jurisdicțională materială, să se stabilească judecarea tuturor tipurilor de cauze civile judecătoriilor, respectiv, cu dreptul de atac pe linia ierarhică în apel și recurs. Am fost adepta acestei reguli și atunci când, la delimitarea competențelor instanțelor judecătorești, cauzele de insolvabilitate au fost atribuite instanțelor de apel pentru a fi examinate în calitate de prime instanțe.

Primul argument din care reies este ca, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție să îndeplinească numai rolul și funcțiile de control și să se concentreze pe verificarea legalității și temeiniciei actelor judecătorești emise de instanțele inferioare, respectiv, să nu activeze în calitate de prime instanțe pe niciun tip de cauze civile.

Cealaltă rațiune ține de realitatea care stă la ordinea zilei în economia țării și abundența dosarelor de insolvabilitate. Aceste cauze sunt foarte complexe, cu implicarea unui număr mare de participanți, iar atribuirea examinării lor judecătoriilor este logică și potrivită din punct de vedere a cerințelor și scopului procesului civil. Precum susțineam, și cauzele de insolvabilitate trebuie să fie examinate în ordine de apel și recurs, având în vedere importanța apărării dreptului de proprietate pretins de participanții acestor tipuri de litigii. (mai mult…)

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

iunie 2018
L M M J V S D
« apr.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Drept MD Community

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Introdu adresa ta de email pentru a urmări noutăţile acestui blog şi primi înştiinţări despre postări noi prin poşta electronică.

Alătură-te altor 617 urmăritori

Fluxuri RSS

Copyright

© 2011 - 2018 CRISTINA & ILIE NICU/ TOATE DREPTURILE REZERVATE
Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

Dianne Diary

Viața e simplă, noi suntem cei care o complicăm.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

Dolgheri Marina

Cele mai frumoase momente sunt acelea când emoţiile încep să vorbească.

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

%d blogeri au apreciat asta: