Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

  • 6.212.685 vizite

Modificări esenţiale în materie de insolvenţă. Noi condiţii de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenţei


În data de 11 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea 113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, aducându-se astfel modificări esențiale în ceea ce privește desfășurarea procedurii insolvenței.

– Modificarea valorii prag.

Un prim aspect deosebit de relevant se referă la modificarea valorii prag a creanței necesare pentru deschiderea procedurii insolvenței. Astfel, dacă sub imperiul vechii reglementări, valoarea prag era în cuantum de 40.000 lei, o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 113/2020, pentru deschiderea procedurii insolvenței se impune un cuantum minim de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori.

– Eliminarea condiției privind cuantumul creanțelor bugetare în cazul cererilor introduse de către debitori.

Totodată, a fost abrogată dispoziția legală care impunea ca, atunci când cererea de deschidere a procedurii de insolvență este introdusă de debitor, cuantumul creanțelor bugetare să fie mai mic de 50% din totalul declarat al creanțelor debitorului. Prin urmare, începând cu data de 11 iulie 2020, atât debitorii, cât și creditorii, pot formula cerere de deschidere a procedurii de insolvență, indiferent de natura creanțelor sau calitatea creditorilor.

– Înlăturarea posibilității de executare silită a datoriilor acumulate pe durata procedurii de insolvență.

În ceea ce privesc datoriile acumulate pe durata procedurii de insolvență, cu o vechime mai mare de 60 de zile, prin noua lege s-a înlăturat posibilitatea de a fi demarată executarea silită. Astfel, dacă debitorul acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență sau nu se conformează planului, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, eliminându-se astfel dreptul creanțelor curente la executarea silită.

– Obligația administratorului judiciar de a analiza cererile de plată în termen de 15 zile de la data primirii.

În temeiul dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Prin excepție, pentru acțiunile judiciare având ca obiect determinarea existenței și/sau cuantumului unor creanțe asupra debitorului, născute după data deschiderii procedurii, se va putea formula, pe parcursul perioadei de observație și de reorganizare, o cerere de plată. Ca element de noutate, legea impune obligația ca, cererea de plată să fie transmisă cu confirmare de primire, urmând a fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 15 zile de la data primirii.

– Desemnarea practicianului în insolvență.

Ca urmare a modificării art. 57 din Legea nr. 85/2014, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvență ales în mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România doar în situația în care debitorul, respectiv creditorul nu au formulat propuneri și respectiv nu sunt oferte depuse la dosar.

În ceea ce privesc ofertele de preluare a poziției de administrator judiciar într-un dosar, prin noua lege s-a înlăturat obligația practicianului interesat de a arăta disponibilitatea de timp și de resurse umane, respectiv experiența generală sau specifică necesare preluării dosarului și bunei administrări a cazului, menționarea acestor aspecte fiind lăsate la aprecierea practicianului.

– Posibilitatea persoanelor de specialitate desemnate în cadrul procedurii de a se abține sau de a fi recuzate.

Potrivit dispozițiilor art. 61 din Legea nr. 85/2014, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocați, experți contabili, evaluatori sau alți specialiști. Cu toate acestea, sunt exceptate acele persoane care se afla într-o relație contractuală de natură a crea un conflict de interese, noua lege instituind posibilitatea acestora de a se abține sau de a fi recuzate în condițiile codului de procedură civilă.

– Distribuirea sumelor obținute din valorificarea bunurilor aflate sub sechestru penal.

O altă prevedere esențială se referă la distribuirea sumelor obținute din valorificarea activelor aflate sub sechestru penal, respectiv conform prevederilor legale, urmând ca diferențele favorabile după plata onorariilor și a cheltuielilor de procedură să fie puse la dispoziția organelor de urmărire penală.

 


* Articol preluat de pe site-ul http://www.chirita-law.com/stiri/.

Cum să întocmești o clauză arbitrală? (I)


Autor: Corneliu Doni

Sursa: JuridiceMoldova

Clauza arbitrală sau clauza compromisorie este o prevedere contractuală prin care părțile consimt la soluționarea viitoarelor litigii prin arbitraj. Acest articol explică modul în care trebuie elaborate clauzele arbitrale, inclusiv părțile componente și cum acestea pot influența procedura arbitrală.

Negociatorii de contracte deseori neglijează clauzele arbitrale. Acestea sunt scrise în ultima sută de metri, în grabă și cu lacune, considerent din care sunt numite și „midnight clauses”. Însă o clauză arbitrală prost elaborată poate crea multe probleme. Cînd între părți apare o dispută, ele de regulă nu mai pot ajunge de acord asupra la nimic, fapt care îngreunează înlăturarea lacunelor clauzei arbitrale. Aceasta ar putea oferi debitorului multe oportunități de tergiversare sau chiar compromitere a procesului arbitral.

La elaborarea clauzei arbitrale, părțile trebuie să i-a în considerare mai multe probleme ce țin de validitatea clauzei arbitrale, arbitrabilitatea litigiului și normele imperative de la locul arbitrajului. Cea mai simplă și sigură metodă este încorporarea în contract a clauzei arbitrale model a instituției arbitrale. Însă chiar și clauzele model lasă mai multe opțiuni pentru a fi completate de către părțile contractuale.

Fiecare clauză de arbitraj trebuie acomodată specificului contractului și relațiilor dintre părți. În continuare, prezint o explicare mai detaliată a părților componente a clauzei arbitrale și modului în care acestea pot fi formulate. (mai mult…)

INCERTITUDINEA UNOR PREVEDERI DIN CODUL ADMINISTRATIV AL REPUBLICII MOLDOVA


Doctor habilitât în drept, profesor cercetător Victor BALMUŞ e-mail: victorbalmus@gmail.com

Doctor în drept, conferenţiar universitar Iurie FRUNZĂ e-mail: iufrunza@yandex.ru

Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Sursa: ASM

În temeiul art. 23 alin. (2) şi art. 54 din Consti­tuţia Republicii Moldova [1] Curtea Constituţională a reiterat necesitatea respectării criteriilor accesibilităţii, previzibilităţii şi clarităţii, îndeosebi în cazul norme­lor privind exerciţiul drepturilor şi libertăţilor omului sau al unor restrângeri admisibile ale acestora: „Pen­tru a corespunde celor trei criterii de calitate – acce­sibilitate, previzibilitate şi claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra condui­tei sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite. (…) Legislaţia naţională trebuie să indice cu o clari­tate rezonabilă scopul şi modalitatea de exercitare a discreţiei relevante acordate autorităţilor publice, pen­tru a asigura persoanelor nivelul minim de protecţie la care cetăţenii au dreptul în virtutea principiului preeminenţei dreptului într-o societate democratică (a se vedea Domenichini v. Italy, Reports 1996-V, p. 1800, §33)” [2; 3].

Considerăm că incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova (în continuare Codul administrativ) [4] este determina­tă anume de necorespunderea acestora art. 23 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi criteriilor clarităţii.

În acest context vom supune analizei concise une­le prevederi din cărţile întâi, doi şi patru ale Codului administrativ.

Iniţial, ţinem să observăm că Codul admi­nistrativ nu defineşte noţiunea de autoritate a administraţiei publice. Amintim în acest context că în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentu­lui „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate le­gislativă a statului”[1, art. 60 alin. (1); 5, art. 1]. Prin urmare, Constituţia Republicii Moldova consacră identici termenii „organ reprezentativ suprem al po­porului Republicii Moldova”, „unica autoritate legisla­tivă a statului” şi „autoritate publică”, cu referinţă la Parlament, care reprezintă unica autoritate publică legislativă a Republicii Moldova.

În aceeaşi ordine de idei, Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă care asi­gură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de că­tre toate instanţele judecătoreşti (…) [6, art. 1]. Deci, Curtea Supremă de Justiţie este autoritatea publică judecătorească supremă a Republicii Moldova.

Potrivit Constituţiei Republicii Moldova şi Legii cu privire la Guvern: „Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită condu­cerea generală a administraţieipublice”[1, art. 96 alin. (1)-(2)] şi „este autoritatea publică care reprezintă şi exercită puterea executivă în Republica Moldova” [7, art. 1 alin. (1)]. În conformitate cu Legea privind administraţia publică centrală de specialitate: „admi­nistraţia publică centrală de specialitate este organi­zată într-un sistem unic (…)” [8, art. 3], format din autorităţile administraţiei publice centrale de spe­cialitate: organele centrale de specialitate ale statului (ministerele), autorităţile administrative din subordi- nea ministerelor, autorităţile administrative centrale din subordinea Guvernului şi alte autorităţi admi­nistrative. „Administraţia publică locală reprezintă totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor gene­rale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-terito- riale” [9, art. 1].

Achiesăm la opinia prof. Antonie Iorgovan, care după o analiză a evoluţiei noţiunii de organ al admi­nistraţiei publice a constatat că acesta reprezintă „o structură organizaţională care, potrivit Constituţiei şi legii, are personalitate de drept public şi acţionează, din oficiu, pentru exercitarea legii sau pentru presta­rea serviciilor publice, în limitele legii, sub controlul, direct sau indirect, al Parlamentului” [10, p. 426-427]. (mai mult…)

DreptMD online

Urmăreşte-mă pe Twitter

septembrie 2021
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

RSS Jurisprudenţa CEDO

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Member of The Internet Defense League

Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto Reparatii Motocultoare

Reparatii utilaje agricole de mici dimensiuni motoare in 2 timpi si 4 timpi

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

wordpress tips

tips & advice on wordpress.com blogs

%d blogeri au apreciat: