Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

 • 2.904.068 vizite

How to get away with fraud… prin subcontractare


Acest articol nu este o invitație la fraudă și nici nu este destinat să prezinte soluții juridice pentru a proiecta și acoperi potențiale situații frauduloase. Scopul nostru este să atragem atenția asupra faptului că actuala arhitectură legislativă, deși putea să corecteze și să acopere o nișă care a permis scurgerea de fonduri publice în direcții laterale, la inițiativa factorilor de decizie, a lăsat reglementarea în aceeași zonă „gri” în care nu este nevoie de multă imaginație pentru a deturna banii publici de la scopul lor.

Sursa: Curs de Guvernare.ro


Începând cu 26 mai 2016, avem un nou pachet legislativ aplicabil procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice și concesiuni. Inițiativa modificării legislației aplicabile achizițiilor publice a aparținut Uniunii Europene, odată cu apariția, în 2014, a noilor directive privind achizițiile publice.

România a transpus normele comunitare printr-o serie de trei legi: Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, Legea nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale și Legea nr. 100/2016 a contractelor de concesiune de servicii.

În data de 22 decembrie 2017, prin intrarea în vigoare a OUG nr. 107/2017, s-a încercat corectarea erorilor sau lacunelor intervenite în procesul de transpunere a noilor directive europene.

Deși ar fi fost un bun moment să se aplece asupra procesului de subcontractare și să transparentizeze lanțul de subcontractanți, reglementând obligația de dezvăluire a identității tuturor subcontractanților, până la ultimul din lanțul de subcontractare, legiuitorul român a lăsat lucrurile așa cum erau; ba, mai mult, a permis notificarea subcontractanților și după începerea contractului, dacă ei nu au fost cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Pentru a înțelege amploarea modificării operate de legiuitor, trebuie observat că aceasta permite cooptarea unor subcontractanți după depunerea ofertei și eventual semnarea contractului de achiziție publică, ceea ce reprezintă o portiță deschisă pentru intrarea firmelor „de casă”. (mai mult…)

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice


Sursa: Revista Achiziţii.ro

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale ofertei, în următoarele situaţii:

 1. ca o etapă finală a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii competitive, numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;
 2. la reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, în condițiile reluării competiției;
 3. cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziție publică prin utilizarea unui sistem de achiziție dinamic;

Autoritatea contractantă are obligația de a anunța decizia de utilizare a licitației electronice în anunțul de participare şi în documentația de atribuire. Anumite contracte de achiziţie publică, având ca obiect servicii sau lucrări, care presupun prestaţii intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrărilor, care nu pot fi cuantificate prin metode de evaluare automată, nu fac obiectul licitațiilor electronice.

În cazul în care autoritățile contractante au decis să organizeze o licitație electronică, documentația de atribuire include cel puțin următoarele informații:

 1. elementele ale căror valori vor face obiectul licitației electronice, cu condiția ca respectivele elemente să fie cuantificabile, astfel încât să poată fi exprimate în cifre sau în procente;
 2. eventualele limite ale valorilor care pot fi prezentate, astfel cum rezultă din specificațiile privind obiectul contractului;
 3. informaţiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile;
 4. informaţiile relevante privind desfăşurarea licitaţiei electronice;
 5. condițiile în care ofertanții vor putea licita, în special diferențele minime care, dacă este cazul, vor fi impuse pentru a licita;
 6. informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării.

Înainte de lansarea unei licitaţii electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita, simultan, la licitaţia electronică toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile. Invitaţia se transmite pe cale electronică, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi.

Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice, precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. Licitaţia electronică se desfăşoară în una sau mai multe runde succesive.

În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în urma aplicării criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, invitația este însoțită de:

 1. rezultatul evaluării integrale a ofertantului în cauză, realizată conform aplicării criteriului prevăzut în documentația de atribuire;
 2. formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final, în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire. În acest scop, eventualele intervale valorice trebuie exprimate în prealabil printr-o valoare determinată. În cazul în care sunt permise variante, se furnizează o formulă separată pentru fiecare variantă.

În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina, în orice moment, poziţia pe care o ocupă în clasament. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind:

 1. numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice;
 2. preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi, numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate.

Pe parcursul efectuării rundelor de licitare, autoritatea contractantă nu poate dezvălui identitatea ofertanţilor.

Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi:

 1. la data și ora indicate anterior;
 2. dacă nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse; în acest caz, invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice;
 3. după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziție publică pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice.

În cazul în care se impune utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, autoritatea contractantă poate solicita ca ofertele să fie prezentate sub forma de catalog electronic. Ofertele prezentate sub formă de cataloage electronice pot fi însoțite de alte documente care le completează.

Cataloagele electronice sunt elaborate de către candidați sau ofertanți în vederea participării la o anumită procedură de achiziție în conformitate cu specificațiile tehnice și formatul stabilite de autoritatea contractantă. Cataloagele electronice respectă cerințele aplicabile instrumentelor de comunicare electronice, precum și orice cerințe suplimentare stabilite de autoritatea contractantă, în conformitate cu

Când acceptă sau impune prezentarea ofertelor sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă:

 1. precizează acest lucru în anunțul de participare sau în invitația pentru confirmarea interesului;
 2. indică în documentația de atribuire toate informațiile necesare, în special referitor la formatul, echipamentul electronic utilizat și aranjamentele și specificațiile tehnice de conectare pentru catalog.

În cazul în care a fost încheiat un acord-cadru cu mai mulți operatori economici în urma prezentării de oferte sub formă de cataloage electronice, autoritatea contractantă poate prevedea că reluarea competiției pentru contracte specifice se realizează pe baza cataloagelor actualizate. În acest caz, autoritatea contractantă folosește una dintre următoarele metode:

 

 1. îi invită pe ofertanți să își depună din nou cataloagele electronice, adaptate la cerințele contractului în cauză; sau
 2. îi informează pe ofertanți că intenționează să colecteze din cataloagele electronice care au fost deja depuse informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului în cauză, cu condiția ca utilizarea metodei respective să fi fost anunțată în documentația de atribuire pentru acordul-cadru.

În cazul în care autoritatea contractantă reia competiția în conformitate cu alin. (3) lit. b), aceasta notifică ofertanții cu privire la data și ora la care intenționează să colecteze informațiile necesare pentru a constitui oferte adaptate la cerințele contractului specific în cauză și le dau ofertanților posibilitatea de a refuza această colectare de informații. Autoritatea contractantă trebuie să prevadă o perioadă corespunzătoare de timp între notificare și colectarea efectivă a informațiilor.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă prezintă informațiile colectate ofertantului în cauză, pentru a-i da acestuia posibilitatea de a contesta sau confirma că oferta astfel constituită nu conține erori semnificative.

Autoritatea contractantă poate atribui contracte pe baza unui sistem dinamic de achiziții, solicitând prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

CODUL ADMINISTRATIV – ÎNTRE LEGE FERENDA SAU GAFĂ LEGISLATIVĂ (despre încercarea disperată de a codifica dreptul administrativ) (I)


În termeni generali, dar şi ţinînd cont de părerile vehiculate în legătură cu importanţa operei de codificare a dreptului pentru evoluţia generală a civilizatiei şi a culturii, se poate constata faptul că, dacă pentru legislaţia civilă sau cea penală, eforturile de codificare s-au soldat cu succes, acestea fiind determinate de aplicarea celor două principii nulla poena sine lege şi nulla crimen sine lege, atunci dreptul administrativ, actualmente, nu poate  îmbrăca o asemenea formă.

Dreptul administrativ apare ca un drept autonom, diferit de alte ramuri de drept. Diferenţa se verifică prin aşa numitele „caractere tehnice” ale dreptului administrativ şi mai în profunzime, prin principiile fundamentale care îl călăuzesc.

Potrivit bunelor practici europene, efortul de codificare a dreptului administrativ întreprins în Franţa în 1948, nu a dat rezultatul scontat. Cu titlu de incursiune în trecut, observăm că, printr-un decret din 10 mai 1948 s-a dispus codificarea normelor de drept administrativ, dar nu s-a reusit decât să se elaboreze un Cod al administraţiei comunale, Codul sănătăţii publice, etc. În Portugalia, deşi s-a elaborat un cod intitulat Cod administrativ, acesta nu conţinea decât norme de organizare comunală şi judeţeană.

În speţă, elaborarea unui Cod administrativ pentru RM, ar pretinde ca în domeniile în care s-ar aplica, să aibă o cuprindere de ansamblu, organizată logic, completă şi coerentă.

Este evident că în orice structură statală se adoptă legi succesive şi fragmentate pe domenii, pe raporturi sociale, fiind legate de anumite circumstanţe şi necesităţi. Foarte rar aceste legi rămân o perioadă mai îndelungată în vigoare, fiind supuse unor transformări succesive, uneori uitându-se până şi de principiile şi motivele care au stat la baza edictării lor. Din aceste consideraţiuni, există riscul ca în RM, orice încercare de codificare a dreptului administrativ să rămână fără obiect.

Diversitatea domeniilor în care acţionează administraţia publică, impune în permanenţă anumite modificări şi completări într-un ritm rapid, din cauza instabilităţii şi/sau a tranziţiei relaţiilor sociale pe care le oglindesc, normele juridice administrative avînd o dispersie legislativă mult mai mare.

Urmărind evoluţia dreptului administrativ în contextul celorlalte ramuri ale dreptului unitar, se constată că acesta este un drept tânăr, acesta având o mobilitate pronunţată faţă de celelalte ramuri ale dreptului.

Aceasta ţine de specificul relaţiilor sociale pe care le reglementează precum şi de dimensiunea transformărilor sociale. Dreptul administrativ nu este codificat şi nu poate fi codificat datorită caracterului de mobilitate amintit supra.

Realizarea unei codificari nu s-ar putea decât asupra principiilor generale şi a celor speciale, lucru ce ar fi insuficient pentru pretenţia unei codificari.

Contrar celor menţionate anterior, la 17 august 2018, în Monitorul Oficial nr. 309-320, a fost publicat Codul Administrativ al Republicii Moldova, act normativ care se vrea a asigura o „reglementare a raporturilor administrative şi a controlului judecătoresc asupra acesteia”.

Citeşte articolul în întregime accesând acest link. Pentru a accesa articolul, trebuie să ai acces la contul Premium.

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

septembrie 2018
L M M J V S D
« aug.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

RSS Jurisprudenţa CEDO

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

Dolgheri Marina

Cele mai frumoase momente sunt acelea când emoţiile încep să vorbească.

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

%d blogeri au apreciat asta: