Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

  • 2,432,024 vizite
Anunțuri

Contractul de lohn


Până la intrarea României în Uniunea Europeană, despre contractul de lohn se făcea mențiune doar în Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei și în Regulamentul de punere in aplicare a Codului Vamal.
De la momentul intrării Romaniei în Uniunea Europeană, contractul de lohn a fost încadrat la art. 129 alin. (1) din Codul Fiscal, prinzând amploare o dată cu creșterea rtmului de dezvoltare a societății de consum.

Conform dicționarului explicativ al limbii române, contractul de lohn este “contractul prin care un producător, numit executant, se obligă să execute un produs la comanda unui beneficiar, numit ordonator, în schimbul unei renumerații și pe baza documentației tehnice puse la dispoziție de ordonator” .

Din capul locului, definiția contractului de lohn ne duce cu gândul la practica companiilor multinaționale, care își fabrică produsele de specialitate în state mai puțin dezvoltate, datorită costurilor mult mai scăzute percepute de către acestea.
În cadrul acestor contracte de lohn, beneficiarii dețin mărci de prestigiu și o poziție bine conturată pe piața mondială, valorificându-și la maximum avantajele care decurg din poziția de piață, pe când executanții oferă mijloace de producție și forță de muncă ieftină dar calificată, pentru că nu dețin fondurile necesare în a se lansa în programe relevante.
Totuși, la o analiză mai atentă, observăm faptul că acesta nu este singurul argument pentru care companiile multinaționale înțeleg să încheie astfel de contracte de lohn.
Astfel, în cadrul contractelor de lohn, beneficiarii pun la dispoziția producătorilor materialele prime și documentația de executare (know-how, modele, proiecte, desene, echipamente tehnice, etc.), stabilind parametrii tehnici și indicatorii de calitate al produsului finit.
Prin urmare, în afara costrurilor scăzute de fabricație percepute în cadrul acestor contracte, beneficiarii au și o anumită siguranță în ceea ce privește predarea conformă a produsului finit.
Raportat la mențiunile făcute în rândurile de mai sus, reiese că aceste contracte de lohn sunt guvernate de un principiu foarte simplu: executanții prelucrează materialele puse la dispoziție de către beneficiarii-importatori, urmând ca la finalizarea produselor acestea să fie reexportate către beneficiarii-importatori.

Așadar, ca și în orice alt contract bilateral, și contractul de lohn prevede anumite drepturi, dar și obligații pentru părțile contractante.
Executantul unui contract de lohn are obligația să execute produsul la termen și în condițiile de calitate convenite și să asigure pregătirea produselor finite pentru vânzare, stocare, ambalare, etc., având dreptul corelativ de a beneficia de materii prime, modele, desene și de plata prețului stabilit.
La rândul său, beneficiarul are obligația să asigure executantului know-how-ul, materiile prime, modelele, desenele și echipamentele necesare, să preia produsele finite și să plătească prețul convenit, având dreptul corelativ de a controla procesul de fabricație, de a efectua recepția produsului, de a percepe penalizări în caz de nerespectarea condițiilor de calitate și a termenului de calitate și, bineînțeles, de a comercializa produsul finit. (mai mult…)

Anunțuri

Decizia de concediere nemotivată corespunzător este nulă


Dispoziţiile Codului muncii privind condiţiile de formă şi de fond ale deciziei de sancţionare sunt dispoziţii legale imperative, a căror nerespectare atrage nulitatea actului sancţionator, care nu poate fi acoperită în nici un fel. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară trebuie făcută în mod concret şi precis, pentru a permite instanţei să verifice temeinicia sancţiunii aplicabile prin raportare la o faptă concretă şi la obligaţiile stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Condiţia descrierii faptei în mod concret şi detaliat este prevăzută imperativ de lege şi trebuie să rezulte din însăşi decizia de concediere iar nu din alte înscrisuri depuse pe parcursul soluţionării contestaţiei, întrucât în privinţa motivelor de fapt, probele nu pot fi extrinseci actului sancţionator dedus judecăţii. 

Pentru reţinerea faptei ca şi abatere disciplinară, era necesară menţionarea unor împrejurări esenţiale, cum ar fi: data şi ora săvârşirii faptei (pentru a permite instanţei verificarea încadrării momentului în programul de lucru), locul, persoanele participante. 

“În fapt, prin Decizia nr. /03.03.2015, societatea intimată a dispus suspendarea contractului individual de muncă al contestatorului N M A, în temeiul art.52 alin.(1) lit.a) Codul muncii (pe durata cercetării disciplinare prealabile), iar prin Decizia nr. /09.03.2015, pârâta a dispus încetarea contractului individual de muncă conform art.61 lit.a) Codul muncii, începând cu 11.03.2015.
În ceea ce priveşte contestaţia formulată împotriva deciziei de concediere Tribunalul reţine următoarele:
Sub aspectul legalităţii deciziei de concediere, instanţa reţine că temeiul de drept al măsurii a constat în dispoziţiile art.61 lit.a) Codul muncii, respectiv concedierea pentru săvârşirea de către salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară.
Potrivit art.247 alin.(2) Codul muncii, „abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”.
Conform art.252 alin.(2) Codul muncii, „sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile; d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; termenul în care sancţiunea poate fi contestată; f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată ”.
În ceea ce priveşte motivarea în fapt a deciziei, Tribunalul reţine că normele de drept comun în materia conţinutului unei decizii de concediere prevăd aceleaşi rigori: art.76 lit.a) Codul muncii stabileşte că „decizia de concediere (…) trebuie să conţină în mod obligatoriu: a) motivele care determină concedierea”. Utilizând sintagma „motive care determină concedierea”, legiuitorul a avut în vedere atât motivele de fapt, cât şi cele de drept, lipsa acestora atrăgând, nulitatea deciziei.
Aşadar, dispoziţiile Codului muncii privind condiţiile de formă şi de fond ale deciziei de sancţionare sunt dispoziţii legale imperative, a căror nerespectare atrage nulitatea actului sancţionator, care nu poate fi acoperită în nici un fel. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară trebuie făcută în mod concret şi precis, pentru a permite instanţei să verifice temeinicia sancţiunii aplicabile prin raportare la o faptă concretă şi la obligaţiile stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Aşa cum se observă, din conţinutul Deciziei nr. /09.03.2015, descrierea este evazivă (nerespectarea R.O.I. şi fişa postului – a fost găsit de beneficiari jucând tenis de masă în timpul programului) şi nu satisface cerinţele textului legal (art.252 alin.(2) lit.a) Codul muncii. Astfel, pentru reţinerea faptei ca şi abatere disciplinară, era necesară menţionarea unor împrejurări esenţiale, cum ar fi: data şi ora săvârşirii faptei (pentru a permite instanţei verificarea încadrării momentului în programul de lucru), locul, persoanele participante.
Condiţia descrierii faptei în mod concret şi detaliat este prevăzută imperativ de lege şi trebuie să rezulte din însăşi decizia de concediere iar nu din alte înscrisuri depuse pe parcursul soluţionării contestaţiei, întrucât în privinţa motivelor de fapt, probele nu pot fi extrinseci actului sancţionator dedus judecăţii. Trebui avute în vedere şi prevederile art.79 Codul muncii:„în caz de conflict de muncă, angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept, decât cele precizate în decizia de concediere”. (mai mult…)

Hotărâre nr.6 din 09.02.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și pct. 49 din Regulamentul aferent, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (indemnizația de maternitate)(Sesizarea nr. 100g/2016)


PROCEDURA


La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (5) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și a pct. 49 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (în continuare – Regulamentul), ridicată de către reprezentantul reclamantei, Denis Ipatii, în dosarul nr. 3-487/16, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituțională la 11 august 2016 de către judecătorul Sergiu Stratan, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în temeiul articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016, precum și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins că prevederile art. 16 alin. (5) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și prevederile pct. 49 din Regulament sunt contrare articolelor 4, 7, 8, 16 şi 47 din Constituție.

Prin decizia Curţii Constituţionale din 12 octombrie 2016 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

La şedinţa plenară publică a Curţii, excepția de neconstituționalitate a fost susţinută de dl Denis Ipatii, reprezentantul reclamantei. Parlamentul a fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, şef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituţională şi organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de către dna Diana Cebotaru, şef-adjunct al Secţiei pensii şi indemnizaţii a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi dna Tatiana Casapu, şef al Direcţiei juridice a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ


Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 16. Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 47. Dreptul la asistență și protecție socială

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.”

Articolul 49. Protecția familiei și a copiilor orfani

„[…] (2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulând dezvoltarea instituţiilor necesare.

[…].”

16. Prevederile relevante ale Codului muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (M.O., 2003, nr. 159-162, art. 648) sunt următoarele:

Articolul 123. Concediul medical

„[…]

(2) Modul de stabilire, calculare şi achitare a indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu concediul medical este prevăzut de legislaţia în vigoare.”

Articolul 124. Concediul de maternitate şi concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului

„(1) Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la art. 123 alin. (2).

[…].”

Prevederile relevante ale Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (M.O., 2000, nr. 1-4, art. 2) sunt următoarele: (mai mult…)

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

Februarie 2018
L M M M V S D
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Drept MD Community

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Introdu adresa ta de email pentru a urmări noutăţile acestui blog şi primi înştiinţări despre postări noi prin poşta electronică.

Alătură-te altor 539 de urmăritori

Fluxuri RSS

Copyright

© 2011 - 2018 CRISTINA & ILIE NICU/ TOATE DREPTURILE REZERVATE
Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

Dianne Diary

Viața e simplă, noi suntem cei care o complicăm.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

Dolgheri Marina

Cele mai frumoase momente sunt acelea când emoţiile încep să vorbească.

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

%d blogeri au apreciat asta: