Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

 • 2.845.416 vizite

IN/UTILITATEA GARANŢIEI DE PARTICIPARE


Autor: ec. Ecaterina Milica Dobrotă,

Vicepreşedinte AEXA

Sursa: Revista de Achiziții Publice RO Iulie 2017

Ofertanţii s-au obişnuit ca la fiecare procedură de atribuire, pentru care s-a publicat un anunţ de participare, să-şi pună şi următoarele întrebari: Cât este valoarea garanţiei de participare? Care este termenul de valabilitate al garanţiei? După cum se ştie, nedepunerea garanţiei de participare, precum şi neconstituirea în cuantumul şi valabilitatea solicitată conduc la respingerea ofertei ca inacceptabilă[1]. Dar ce rol mai are garanţia de participare în 2017, după o practică de cel puţin 16 ani , de la aplicare?[2] În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din HG nr. 395/2016[3]: “Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.”

Cum orice regulă are, corelativ, o sancţiune pentru situaţiile de nerespectare (altfel nu s-ar putea discuta despre o regulă), şi comportamentul necorespunzător al ofertantului este amendat cu reţinerea garanţiei de participare, aşa cum se dispune prin art. 37 alin. (1) HG nr. 395/2016: “Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oriare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul prevăzut la art. 39 alin. (3); c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.”

Analizând cele 3 împrejurări care generează amendarea garanţiei, se poate constata: -aproape o inexistenţă, în ultimii ani, a cazurilor de retragerea ofertelor în perioada de valabilitate a acesteia; -aproape o lipsă a situaţiilor de refuz nemotivat privind semnarea contractului în perioada de valabilitate a ofertei (inexistenţa fiind raportată la numărul ofertelor depuse vs cazuri de comportamente necorespunzătoare). Cea de a treia situaţie, de neconstituire a garanţiei de bună execuţie în termenul de 5 zile , instituit de[4] normele de aplicare a legii, trebuie dezbătută sub două aspecte.

Un prim aspect se referă la imposibilitatea ofertantului câştigător de a constitui garanţia de bună execuţie în cele 5 zile, din cauza timpului necesar băncii ori asigurătorului să eliberereze instrumentul bancar. Dacă ofertantul este din afara României, trebuie luat în considerare şi timpul necesar transmiterii contractului în original către executant (garanţia de bună execuţie se emite doar în baza contractului în original, semnat de toate părţile implicate). În astfel de circumstanţe, toată strădania operatorului de a constitui garanţia de bună execuţie nu trebuie considerată ca o atitudine necorespunzătoare a ofertantului. (mai mult…)

Ajustarea valorii contractului – între lege şi hotărâre judecătorească. Scurte consideraţii.


PRELIMINARII


 

Aşa precum se menţionează în art. 72 alin (4) al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publiceîn cazul contractelor de achiziţii publice cu executare continuă încheiate pe un termen mai mare de un an, se permite ajustarea periodică a valorii contractului, conform procedurii stabilite de Guvern, luînd în considerare schimbarea preţurilor la componentele preţului de cost al bunurilor, lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.

Şi HG nr. 640 din 19.07.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”, permite ajustarea periodică a preţului contractului, doar în cazul în care scadenţa acestuia este mai mare de un an.

Potrivit notei informative, în argumentarea sa, Legea achiziţiilor a fost elaborată în scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele pe care le are Republica Moldova față de Uniunea Europeană odată cu ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, prin Legea nr.112 din 02 iulie 2014. În acest sens, e de specificat că potrivit art.273, alin.(1) al Acordului menționat, Republica Moldova s-a angajat să asigure că legislația sa actuală și viitoare în domeniul achizițiilor publice va deveni în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice.

Sub imperiul clauzelor abuzive şi naturii juridice civile (de fapt), aferente contractului de achiziţii publice, ne vom referi la interdicţia ajustării valorii contractelor de achiziţii, cu scadenţa mai mică de 1 an, inclusiv.

Aşadar, exact cum se referă legiuitorul, prohibiţia derivă din prevederile art. 72 alin. (4) Legea 131/2015, aceasta fiind neaplicabilă în cazul unor convenţii încheiate pe un termen mai mare de 1 an.

STUDIU DE CAZ ASUPRA PRACTICII JUDICIARE


Aşadar, analizând Decizia Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, observăm că la 14 mai 2012, societatea cu răspundere limitată „Sabris Com” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului raional Căuşeni, intervenienţi accesorii Agenţia de Achiziţii Publice şi Direcţia Construcţii a Consiliului raional Căuşeni cu privire la încasarea valorii ajustate a contractului de antrepriză.

În motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că, la 06 noiembrie 2009 a încheiat cu Consiliul raional Căuşeni contractul de antrepriză nr. 53 privind executarea lucrărilor de extindere a cimitirului situat pe str. Pietre Vechi, oraşul Căuşeni, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, dispoziţia clauzei contractuale art. 2 al contractului, acceptat conform rezultatului desfăşurării licitaţiei publice nr. 1248/09 din 30 decembrie 2009.

Astfel, potrivit clauzei contractuale art. 3, termenul de execuţie a lucrărilor contractuale a fost stabilit de 8 luni de la momentul semnării prezentului contract, iar valoarea lucrărilor de construcţie şi montaj, a fost stabilită în sumă de 4 999 371,84 lei.

Menţionează că potrivit pct. 3.10 alin. 2 Anexa nr. 3 a contractului, dacă prin executarea dispoziţiilor beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către ultimul.

Relevă, că pe parcursul executării lucrărilor de antrepriză, beneficiarul a modificat cantitatea, volumul în operaţiune de poziţie a desfăşurării lucrărilor, dimensiunea tuturor părţilor consemnate în caietul de sarcini, cu dispoziţii suplimentare privind executarea în volum mult mai desfăşurat la realizarea obiectului contractual, acţionînd în conformitate cu pct. 8.1 Anexa 3, fiind luat în consideraţie volumul operat cu modificările efectuate şi preţurile de ajustare la volum, precum fiind modificată perioada de executare a lucrărilor, cu prelungirea termenului de executare a lucrărilor pană la momentul înaintării prezentei acţiuni.

În baza prevederilor pct. 8.5 – 8.7 Anexa nr. 3, antreprenorul are dreptul la plată suplimentară dacă s-a modificat proiectul sau prin dispoziţia beneficiarului se schimbă condiţiile prin care au fost stabilite preţurile la contract.

Se susţine că a executat toate lucrările suplimentare de proiect conform modificărilor operate cu beneficiarul în conformitate cu caietul de sarcini pentru perioada stabilită 2009 – 2011, inclusiv extinderea peste proiectul iniţial, iar pîrîtul a recepţionat lucrările executate, fără careva obiecţii asupra executării lucrărilor, calităţii şi volumului executat.

La 18 octombrie 2011 reclamantul a adresat Consiliului raional Căuşeni scrisoarea nr. IA/10 privind informarea despre suportarea cheltuielilor suplimentare în sumă de 216 997,94 lei la achiziţia materialelor şi executarea lucrărilor suplimentare.

La 14 decembrie 2011, prin scrisoarea nr. 2/11, repetat s-a adresat pîrîtului cu solicitarea privind ajustarea preţurilor contractului de antrepriză.

Susţine că pîrîtul prin răspunsul nr. 829 din 27 decembrie 2011 l-a informat despre faptul întîrzierii ajustării preţurilor la materialele folosite, indicînd condiţia după publicarea datelor statistice privind indicele de inflaţie, ajustarea fiind posibilă doar pentru anul 2012. Iar prin răspunsul din 03 februarie 2012 nr. 111/13, pîrîtul şi-a expus refuzul categoric de ajustare a preţurilor în baza scrisorii Agenţiei Achiziţiilor Publice nr. 29/259-126 din 20 ianuarie 2012, în care s-a făcut referire la contractele cu termenul de valabilitate mai mic de un an de zile, iar solicitarea ajustării preţurilor nu trebuie să depăşească termenul de 60 zile.

Mai menţionează că pîrîtului i-au fost prezentate calculele materialelor utilizate la executarea lucrărilor, acceptate de către beneficiar în baza actelor de recepţie a lucrărilor executate, raportate la indicele de inflaţie 1,9% reieşind din surplusul financiar suportat de către reclamant în sumă de 237 395,75 lei.

Ca temei de drept, reclamantul a invocat Legea privind achiziţiile publice, Hotărîrea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Societatea cu răspundere limitată „Sabris-Com” solicită încasarea din contul Consiliului raional Căuşeni a sumei de 216 997,94 lei – ce constituie valoarea ajustată a contractului de achiziţii publice, contractului de antrepriză nr. 53 din 06 noiembrie 2009, a sumei de 20 397,81 lei – ce constituie diferenţa indicelui de inflaţie, suma de 17 441,54 lei – ce constituie dobânda de întîrziere şi suma de 7121 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Prin încheierea din 17 septembrie 2012 Judecătoria Căuşeni a atras în proces în calitate de intervenienţi accesorii Agenţia de Achiziţii Publice şi Direcţia Construcţii a Consiliului raional Căuşeni (f.d.84-85).

Prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 18 aprilie 2013 acţiunea a fost admisă, s-a încasat din contul Consiliului raional Căuşeni în beneficiul societăţii cu răspundere limitată „Sabris-Com” suma de 216 997,94 lei – ce constituie valoarea ajustată a contractului de achiziţii publice, contractului de antrepriză nr. 53 din 06 noiembrie 2009, suma de 20 397,81 lei – ce constituie diferenţa indicelui de inflaţie, suma de 17 441,54 lei – ce constituie dobânda de întîrziere şi suma de 7121 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

În continuarea celor spuse, nu vom mai face referire la parcursul celor două căi de atac, ori pârâtul a pierdut cauza în apel şi recurs din cauza unor chestiuni ce ţin de condiţiile de fond pentru valabilitatea apelului mai întâi (nu a depus apel în termen).

Beneficiu de discuţiune şi beneficiu de diviziune


 • Beneficiu de discuţiune – facultate recunoscută de lege fideiusorului şi terţului dobânditor al unui imobil ipotecat de a pretinde creditorului urmăritor să urmărească prioritar bunurile debitorului principal (respectiv celelalte imobile ipotecate pentru garantarea aceleiaşi creanţe şi care se află încă în posesia debitorului) şi, numai dacă nu va fi îndestulat astfel, să urmărească bunurile aparţinând fideiusorului, respectiv imobilul ipotecat aflat în patrimoniul terţului dobânditor.

De asemenea, minorul sau persoana pusă sub interdicţie, urmărită în bunurile sale imobile, poate opune creditorului b.d., cerându-i să procedeze, în prealabil, la urmărirea mobilelor sale, iar în cazul în care creditorii personali ai unuia dintre soţi cer împărţirea bunurilor comune, înainte de a urmări bunurile proprii ale soţului debitor ori dacă creditorii comuni urmăresc bunurile proprii ale soţilor, înainte de urmărirea bunurilor comune, se va invoca, chiar din oficiu, b.d. Beneficiul de discuţiune se invocă pe cale de excepţie. Singur, fideiusorul sau, după caz, terţul dobânditor al imobilului ipotecat este îndreptăţit să invoce sau nu această excepţie, având într-un atare sens libertatea deplină de apreciere.

Dar admiterea excepţiei este subordonată îndeplinirii următoarelor condiţii cumulative:

 1. invocarea b.d. să aibă loc mai înainte de a se fi trecut la judecarea fondului procesului privind urmărirea fideiusorului, respectiv a terţului dobânditor al imobilului ipotecat;
 2. fideiusorul sau, după caz, terţul dobânditor al imobilului ipotecat, să indice creditorului bunurile debitorului principal susceptibile de urmărire şi să avanseze cheltuielile necesare urmăririi lor;
 3. bunurile astfel indicate să se afle în raza de competenţă teritorială a instanţei locului unde urmează a se face plata.

Nu pot fi indicate şi nu vor fi luate în considerare bunurile litigioase şi nici bunurile ipotecate pentru plata datoriei şi care nu mai sunt în posesia debitorului. B.d. nu poate fi invocat în următoarele situaţii:

 1. dacă fideiusorul sau, după caz, terţul dobânditor al bunului ipotecat, a renunţat la acest beneficiu;
 2. dacă fideiusorul s-a obligat în solidar cu debitorul principal, deoarece în această ipoteză primesc aplicare regulile din materia solidarităţii;
 3. în cazul fideiusiunii judecătoreşti.
 • Beneficiu de diviziune – facultate recunoscută de lege fideiusorului, împotriva căruia creditorul îndreaptă în exclusivitate urmărirea, de a pretinde acestuia divizarea acţiunii sale pentru a fi îndreptată împotriva tuturor fideiusorilor care garantează aceeaşi creanţă, fiecare dintre ei urmând a răspunde numai de partea de datorie ce-i revine.

B.d. poate fi invocat pe cale de excepţie, în ipoteza în care există mai mulţi fideiusori, care garantează faţă de unul şi acelaşi creditor, pentru una şi aceeaşi datorie. Principiul prevăzut de lege în această ipoteză este acela că fiecare dintre fideiusori răspunde pentru întreaga datorie. Dar acest principiu nu are valoare absolută. El poate fi înlăturat dacă fideiusorul împotriva căruia creditorul s-a îndreptat pentru tot, cere ca urmărirea să se dividă între toţi fideiusorii care au garantat acea datorie. B.d. nu poate fi invocat în următoarele cazuri:

 1. dacă fideiusorul a renunţat la el;
 2. dacă prin convenţie s-a prevăzut clauza solidarităţii între fideiusori, întrucât o atare clauză primeşte aici semnificaţia renunţării la diviziunea datoriei. În cazul fidejusiunii, solidaritatea între cofideiusori rezultă din lege, iar invocarea b.d. are ca efect încetarea acestei solidarităţi.

Sursa: LegeAZ

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

august 2018
L M M J V S D
« iul.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Drept MD Community

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Introdu adresa ta de email pentru a urmări noutăţile acestui blog şi primi înştiinţări despre postări noi prin poşta electronică.

Alătură-te altor 625 de urmăritori

Fluxuri RSS

Copyright

© 2011 - 2018 CRISTINA & ILIE NICU/ TOATE DREPTURILE REZERVATE
Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

Dolgheri Marina

Cele mai frumoase momente sunt acelea când emoţiile încep să vorbească.

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

%d blogeri au apreciat asta: