Drept MD

RSS DreptOnline.ro

Яндекс.Погода

Înscris pe

Bloguri, Bloggeri si Cititori

Blogosfera.md

Member of The Internet Defense League

Statistică

  • 3.453.988 vizite

Important! Noi modificări ale Codului Civil RM


PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative

 133  din  15.11.2018

 (în vigoare 01.03.2019, cu unele excepţii)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 art. 784 din 14.12.2018

 

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege transpune art.7 alin.(2), art.8, art.9 alin.(2) şi (3), art.89, 90, 106, art.108 alin.(1), art.136 alin.(1), art.137 alin.(2), art.146 alin.(3), art.151 alin.(3), art.152 şi 153 din Directiva (UE) 2017/1132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 169 din 30 iunie 2017; art.203 pct.7 din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 260 din 30 august 2014; pct.3.4 şi 3.5 din Recomandarea Comisiei 2009/385/CE din 30 aprilie 2009 de completare a Recomandărilor 2004/913/CE şi 2005/162/CE în ceea ce priveşte regimul de remunerare a directorilor societăţilor cotate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 120 din 15 mai 2009; Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 304 din 22 noiembrie 2011; Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 21 aprilie 1993; Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vînzării de bunuri de consum şi garanţiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 171 din 7 iulie 1999; Directiva (UE) 2015/2302 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326 din 11 decembrie 2015; art.1–10 din Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobîndirii, utilizării şi divulgării ilegale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2016; art.1, 21–33, 35, 64–69, 71–73 din Regulamentul (UE) nr.650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 201 din 27 iulie 2012; Regulamentul (CE) nr.593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 177 din 4 iulie 2008; Regulamentul (CE) nr.864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (Roma II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 31 iulie 2007. (mai mult…)

DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 5a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral (votarea în afara țării în baza buletinului de identitate sau a actelor de identitate expirate)


Curtea Constituţională, judecând în componenţa:

dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 10 ianuarie 2019,
Înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 14 ianuarie 2019 în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 10 ianuarie 2019, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. i) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. i) din Codul jurisdicției constituționale, de către dl Mihail Cotorobai, Avocat al Poporului (Ombudsman), pentru controlul constituționalității textului „în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova” conținut de articolul 58 alin. (3) lit. c) din Codul electoral.

A. Motivele sesizării

2. Motivele sesizării, așa cum au fost formulate de către autorul acesteia, pot fi rezumate după cum urmează.

3. Articolul 58 alin. (3) din Codul electoral enumeră actele de identitate în baza cărora alegătorii se pot legitima în cadrul secțiilor de votare pentru a-și exercita dreptul constituțional la vot. Același Cod prevede că alegătorii care doresc să voteze pe teritoriul Republicii Moldova pot să o facă în baza următoarelor acte de identitate: buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu fișa de însoțire care confirmă domiciliul sau reședința alegătorului pe teritoriul secției de votare [articolul 58 alin. (3) lit. a)]; buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova, domiciliul titularului [articolul 58 alin. (3) lit. b)]; legitimația de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă) [articolul 58 alin. (3) lit. d)]. De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi al referendumului republican, Codul stabilește că în secțiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova alegătorul trebuie să voteze în baza pașaportului [articolul 58 alin. (3) lit. c)].

4. Autorul sesizării susține că dispozițiile contestate instituie un tratament diferențiat nejustificat și sunt disproporționate. (mai mult…)

Noţiunea de „consumator” în contractele încheiate între consumatori şi profesionişti. Contract de credit încheiat de o persoană fizică ce exercită profesia de avocat.


Sursa: Revista Themis

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273) Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (M.Of., Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008) Articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat şi încheie un contract de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată „consumator”, în sensul acestei dispoziţii, atunci când contractul menţionat nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanţa născută din acelaşi contract este garantată printr-o garanţie ipotecară contractată de această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat şi având ca obiect bunuri destinate exercitării activităţii profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparţine acestui cabinet, nu este relevantă în această privinţă.

CJUE, hotărârea Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, pronunţată la 3 septembrie 2015 Obiectul cererii de decizie preliminară formulată de Judecătoria Oradea l-a constituit interpretarea art. 2 (b) din Directiva 93/13/CEE („Directiva”), care defineşte noţiunea de „consumator”, noţiune autonomă de drept UE, pentru scopurile aplicării normelor privind clauzele abuzive cuprinse de această directivă. Potrivit acestei definiţii, „consumator” înseamnă „orice persoană fizică ce, în cadrul contractelor reglementate de directiva menţionată, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale profesionale”. Instanţa de trimitere, sesizată cu o acţiune în constatarea nulităţii clauzei contractuale referitoare la comisionul de risc cuprinsă într-un contract de credit garantat cu ipotecă, ca având caracter abuziv, a avut nevoie să determine în primul rând dacă reclamantul debitor este „consumator” în sensul Legii nr. 193/2000 („Legea”), pe care acesta îşi întemeia acţiunea. Fiind vorba despre o lege de transpunere a unei directive şi nepunându-se problema unei transpuneri incomplete sau incorecte a noţiunii respective, preluate cu mici diferenţe de art. 2 alin. (1) din Lege[1], necesitatea trimiterii preliminare a vizat doar stabilirea sferei noţiunii raportat la circumstanţele speţei.

Circumstanţele particulare ale cauzei aflate pe rolul Judecătoriei Oradea constau, în opinia acestei instanţe, pe de o parte, în profesia de avocat în materia dreptului comercial a unuia dintre cocontractanţi şi, pe de altă parte, în aceea că creanţa născută din contractul în cauză era garantată printr-o garanţie ipotecarăcontractată de avocat în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocatură şi având ca obiect un imobil aflat în proprietatea acestui cabinet. Astfel, în motivarea necesităţii trimiterii, care se bazează pe cele arătate de instituţia de credit pârâtă, instanţa arată că avocatul „nu este o persoană vulnerabilă în privinţa cunoştinţelor necesare pentru a înţelege conţinutul contractului şi efectele juridice pe care şi le asumă prin semnarea contractului”, iar cunoştinţele sale sunt aceleaşi indiferent dacă acţionează în interes personal sau profesional. Pe lângă aceasta, în conţinutul contractului nu a fost specificat scopul împrumutului, pentru a putea aprecia în ce scop a acţionat reclamantul la încheierea convenţiei de credit[2] . Motivarea CJUE este structurată în jurul celor două probleme ridicate, şi anume importanţa calităţii de avocat pentru determinarea sferei noţiunii de „consumator” (pct. 17-27) şi incidenţa calităţii persoanei în cadrul contractului accesoriu (garanţie ipotecară) asupra determinării calităţii sale de „consumator”în cadrul contractului principal (de credit) (pct. 28- 29). În legătură cu prima problemă, Curtea a arătat că Directiva defineşte contractele cărora li se aplică prin referire la calitatea contractanţilor, dar nu după gradul de cunoştinţe tehnice, ci după cum aceştia acţionează sau nu acţionează în scopuri legate de activitatea lor profesională la încheierea contractului respectiv. Argumentul principal este acela că noţiunea de „consumator” are caracter obiectiv (pct. 21), cu alte cuvinte instanţa nu este chemată să evalueze în fiecare dosar cunoştinţele concrete ale consumatorului în domeniul respectiv. Premiza sistemului de protecţie pe care intenţionează să îl asigure Directiva, evidenţiată în toate hotărârile Curţii în materie, este că un consumator se găseşte într-o situaţie de inferioritate faţă de un vânzător sau furnizor în ceea ce priveşte atât nivelul de informare, cât şi puterea de negociere. Prin urmare, chiar presupunând că, prin natura specializării sale, nivelul de informare al unui avocat permite să se aprecieze că nu este defavorizat în raport cu vânzătorul sau furnizorul, nu putem trage aceeaşi concluzie în privinţa puterii sale de negociere a unor clauze prealabil redactate şi asupra cărora nu poate exercita nicio influenţă (pct. 27). În concluzie, un avocat care încheie cu un vânzător sau furnizor „un contract care, în special ca urmare a inexistenţei unei legături cu activitatea cabinetului său, nu este legat de exercitarea profesiei de avocat se află, faţă de această persoană, în situaţi[e] de inferioritate” (pct. 26). În ceea ce priveşte cea de-a doua problemă, de vreme ce determinarea calităţii de consumator este relevantă în cauză pentru contractul principal, nu are incidenţă calitatea sa în cadrul contractului accesoriu (pct. 29).

Pentru aceste considerente, Curtea a decis că art. 2 (b) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică ce exercită profesia de avocat şi încheie un contract de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract, poate fi considerată „consumator”, în sensul acestei dispoziţii, atunci când contractul menţionat nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanţa născută din acelaşi contract este garantată printr-o garanţie ipotecară contractată de această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat şi având ca obiect bunuri destinate exercitării activităţii profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparţine acestui cabinet, nu este relevantă în această privinţă.

[1] Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 prevede: „Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.”

[2] Costea, C-110/14, cererea de trimitere preliminară, pct. 25, disponibilă la http://www.euroquod.ro/ue/files/pubs/costea.pdf.

Autori

Ilie & Cristina Nicu

Urmăreşte-mă pe Twitter

februarie 2019
L M M J V S D
« ian.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

RSS Jurisprudenţa CEDO

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi

Ultima singuratate

daca te plictisesti...mai scrie un gand...

Just Sport

Спортивный сайт, на котором в полном объёме собрана познавательная информация о великих спортсменах и тренерах, о командах, о интересных событиях в истории спорта, биографии спортсменов.

valentin balan

photography

Blogul Giuliei

modă-gânduri-idei -cărți

BLogul de la Bălţi

Oraşul Bălţi, „capitala de nord” a Moldovei

Legal Quotes

Inspirational quotes about Law. Most relevant sayings about Law

Pescuieste reclama GRATIS

arunca blog-ul tau la pescuit de vizitatori

radio vocativ

radioul celor care nu mai vor să fie manipulați

Cabinetul Avocatului "Natalia Pruteanu"

Profesionalism si determinare in solutionarea situatiilor juridice.

LAW.MD

Contribuie la dezvoltarea unui spaţiu liber de norme mioritice!

Genunchiul Lumii

blogolumea. strada sforii. poezie pierdută. crochiuri. cotidiene

Dreaming, thinking, writing...

Dreams, hopes, wishes...

Valentin Balan

Sunt obiectiv atât cât îmi permite subiectivitatea

S.R.L. "DentAdmira"

pentru zîmbete remarcabile...

Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”

Centrul de Excelență Profesională Bălți

Nirmoto

www.nirmoto.com utilaje agricole de mici dimensiuni

Reflection

The only sensible way to LIVE in this world is without RULES

wordpress tips

tips & advice on wordpress.com blogs

%d blogeri au apreciat asta: